Riksdagens protokoll 2011/12:133 Tisdagen den 19 juni

ProtokollRiksdagens protokoll 2011/12:133

Kammarens protokoll

I kammarens protokoll finns allt som sägs i kammaren nedskrivet. I protokollet står det också hur partierna har röstat. Ett snabbprotokoll publiceras ungefär sex timmar efter att dagens sista debatt i kammaren är slut. Det slutliga protokollet är färdigt efter några veckor.

Riksdagens protokoll
2011/12:133
Tisdagen den 19 juni

Kl. 09:00 - 19:02

1 § Justering av protokoll
Justerades protokollet för den 13 juni. 


2 § Nya riksdagsledamöter
Upplästes och lades till handlingarna följande från Valprövningsnämnden inkomna berättelser 

Berättelse om granskning av bevis för riksdagsledamot

Till Valprövningsnämnden har från Valmyndigheten inkommit bevis om att Anette Åkesson (M) utsetts till ny ledamot av riksdagen fr.o.m. den 1 september 2012 sedan Margareta Pålsson (M) avsagt sig uppdraget. 

Valprövningsnämnden har denna dag granskat beviset för den nya ledamoten och därvid funnit att det blivit utfärdat i enlighet med 14 kap. 28 § vallagen (2005:837). 

Stockholm den 18 juni 2012 
Marianne Eliason
ordförande

Kammarens protokoll

I kammarens protokoll finns allt som sägs i kammaren nedskrivet. I protokollet står det också hur partierna har röstat. Ett snabbprotokoll publiceras ungefär sex timmar efter att dagens sista debatt i kammaren är slut. Det slutliga protokollet är färdigt efter några veckor.