Riksdagens protokoll 2011/12:132 Måndagen den 18 juni

ProtokollRiksdagens protokoll 2011/12:132

Kammarens protokoll

I kammarens protokoll finns allt som sägs i kammaren nedskrivet. I protokollet står det också hur partierna har röstat. Ett snabbprotokoll publiceras ungefär sex timmar efter att dagens sista debatt i kammaren är slut. Det slutliga protokollet är färdigt efter några veckor.

Riksdagens protokoll
2011/12:132
Måndagen den 18 juni

Kl. 11:00 - 16:55

1 § Justering av protokoll
Justerades protokollen för den 11 och 12 juni. 


2 § Fastställande av dag för riksmötets start 2012/13
Kammaren biföll riksdagsstyrelsens förslag att riksmötet 2012/13 skulle inledas
tisdagen den 18 september



3 § Anmälan om inkomna faktapromemorior om förslag från Europeiska kommissionen
Förste vice talmannen anmälde att följande faktapromemorior om förslag från Europeiska kommissionen inkommit och överlämnats till utskott: 

2011/12:FPM153 Mervärdesskatt för vouchrar
KOM(2012)206
till skatteutskottet  
2011/12:FPM154 Ändringar av datum i Solvens II-direktivet
KOM(2012)217
till finansutskottet  
2011/12:FPM155 Förslag till EU:s årsbudget

Kammarens protokoll

I kammarens protokoll finns allt som sägs i kammaren nedskrivet. I protokollet står det också hur partierna har röstat. Ett snabbprotokoll publiceras ungefär sex timmar efter att dagens sista debatt i kammaren är slut. Det slutliga protokollet är färdigt efter några veckor.