Riksdagens protokoll 2010/11:93 Torsdagen den 28 april

ProtokollRiksdagens protokoll 2010/11:93

Kammarens protokoll

I kammarens protokoll finns allt som sägs i kammaren nedskrivet. I protokollet står det också hur partierna har röstat. Ett snabbprotokoll publiceras ungefär sex timmar efter att dagens sista debatt i kammaren är slut. Det slutliga protokollet är färdigt efter några veckor.

Riksdagens protokoll

2010/11:93

Torsdagen den 28 april

Kl. 12:00 - 18:23

1 § Anmälan om inkomna faktapromemorior om förslag från Europeiska kommissionen

Förste vice talmannen anmälde att följande faktapromemorior om förslag från Europeiska kommissionen inkommit och överlämnats till utskott: 

2010/11:FPM98 Grönbok om onlinespel på den inre marknaden
KOM(2011)128
till kulturutskottet  
2010/11:FPM99 Meddelande om tjänster av allmänt ekonomiskt intresse
KOM(2011)146
till näringsutskottet  

2 § Hänvisning av ärende till utskott

Föredrogs och hänvisades 

Skrivelse 
2010/11:90 till utrikesutskottet  

3 § Cykelfrågor

Föredrogs  

trafikutskottets betänkande 2010/11:TU21 
Cykelfrågor. 

Anf. 1 ANNELIE ENOCHSON (KD):

Fru talman! Dagens betänkande

Kammarens protokoll

I kammarens protokoll finns allt som sägs i kammaren nedskrivet. I protokollet står det också hur partierna har röstat. Ett snabbprotokoll publiceras ungefär sex timmar efter att dagens sista debatt i kammaren är slut. Det slutliga protokollet är färdigt efter några veckor.