Till innehåll på sidan

Riksdagens protokoll 2010/11:74 Torsdagen den 17 mars

ProtokollRiksdagens protokoll 2010/11:74

Kammarens protokoll

I kammarens protokoll finns allt som sägs i kammaren nedskrivet. I protokollet står det också hur partierna har röstat. Ett snabbprotokoll publiceras ungefär sex timmar efter att dagens sista debatt i kammaren är slut. Det slutliga protokollet är färdigt efter några veckor.

Riksdagens protokoll

2010/11:74

Torsdagen den 17 mars

Kl. 12:00 - 21:18

1 § Val till Statsrådsarvodesnämnden

Från konstitutionsutskottet hade inkommit följande skrivelse: 

Till riksdagen 

Konstitutionsutskottet har berett frågan om val av ny ledamot i Statsrådsarvodesnämnden efter Ove Lindh som har avlidit. 

Konstitutionsutskottet föreslår enhälligt att riksdagen till ledamot i Statsrådsarvodesnämnden väljer f.d. riksdagsdirektören Anders Forsberg. 

Stockholm den 15 mars 2011 
På konstitutionsutskottets vägnar 

Peter Eriksson

Kammaren biföll konstitutionsutskottets förslag och utsåg därmed – för tiden från valet till dess nytt val har ägt rum – till 

ledamot i Statsrådsarvodesnämnden

f.d. riksdagsdirektören Anders Forsberg 

2 § Ny riksdagsledamot

Upplästes

Kammarens protokoll

I kammarens protokoll finns allt som sägs i kammaren nedskrivet. I protokollet står det också hur partierna har röstat. Ett snabbprotokoll publiceras ungefär sex timmar efter att dagens sista debatt i kammaren är slut. Det slutliga protokollet är färdigt efter några veckor.