Riksdagens protokoll 2010/11:36 Torsdagen den 16 december

ProtokollRiksdagens protokoll 2010/11:36

Kammarens protokoll

I kammarens protokoll finns allt som sägs i kammaren nedskrivet. I protokollet står det också hur partierna har röstat. Ett snabbprotokoll publiceras ungefär sex timmar efter att dagens sista debatt i kammaren är slut. Det slutliga protokollet är färdigt efter några veckor.

Riksdagens protokoll
2010/11:36
Torsdagen den 16 december

Kl. 10:00 - 21:49

1 § Justering av protokoll
Justerades protokollet för den 10 december. 


2 § Meddelande om preliminär sammanträdesplan
Andre vice talmannen meddelande att en preliminär sammanträdesplan till och med vecka 8 med voteringstider delats ut till riksdagens ledamöter. 


3 § Hänvisning av ärende till utskott
Föredrogs och hänvisades 

EU-dokument 
KOM(2010)726 till näringsutskottet  
Åttaveckorsfristen för att avge ett motiverat yttrande skulle gå ut
den 9 februari 2011.

4 § Förnyad bordläggning
Föredrogs och bordlades åter 

Arbetsmarknadsutskottets betänkande 2010/11:AU2 

5 § Socialförsäkringsområdet
Föredrogs  

socialförsäkringsutskottets betänkande

Kammarens protokoll

I kammarens protokoll finns allt som sägs i kammaren nedskrivet. I protokollet står det också hur partierna har röstat. Ett snabbprotokoll publiceras ungefär sex timmar efter att dagens sista debatt i kammaren är slut. Det slutliga protokollet är färdigt efter några veckor.