Riksdagens protokoll 2010/11:25 Onsdagen den 1 december

ProtokollRiksdagens protokoll 2010/11:25

Kammarens protokoll

I kammarens protokoll finns allt som sägs i kammaren nedskrivet. I protokollet står det också hur partierna har röstat. Ett snabbprotokoll publiceras ungefär sex timmar efter att dagens sista debatt i kammaren är slut. Det slutliga protokollet är färdigt efter några veckor.

Riksdagens protokoll
2010/11:25
Onsdagen den 1 december

Kl. 09:00 - 17:55

1 § Justering av protokoll
Justerades protokollet för den 25 november. 


2 § Hänvisning av ärenden till utskott
Föredrogs och hänvisades 

Proposition 
2010/11:50 till utrikesutskottet  

Skrivelser 
2010/11:39 till justitieutskottet  
2010/11:41 till försvarsutskottet  

3 § Anmälan om inkomna faktapromemorior om förslag från Europeiska kommissionen
Andre vice talmannen anmälde att följande faktapromemorior om förslag från Europeiska kommissionen inkommit och överlämnats till utskott: 

2010/11:FPM33 Rapport om kloning av djur för livsmedelsproduktion
KOM(2010)585
till miljö- och jordbruksutskottet  
2010/11:FPM34 Ändring av förordning om EU:s sjösäkerhetsbyrå

Kammarens protokoll

I kammarens protokoll finns allt som sägs i kammaren nedskrivet. I protokollet står det också hur partierna har röstat. Ett snabbprotokoll publiceras ungefär sex timmar efter att dagens sista debatt i kammaren är slut. Det slutliga protokollet är färdigt efter några veckor.