Riksdagens protokoll 2009/10:141 Måndagen den 21 juni

ProtokollRiksdagens protokoll 2009/10:141

Kammarens protokoll

I kammarens protokoll finns allt som sägs i kammaren nedskrivet. I protokollet står det också hur partierna har röstat. Ett snabbprotokoll publiceras ungefär sex timmar efter att dagens sista debatt i kammaren är slut. Det slutliga protokollet är färdigt efter några veckor.

Riksdagens protokoll
2009/10:141
Måndagen den 21 juni

Kl. 11:00 - 20:05

1 § Justering av protokoll
Justerades protokollen för den 14 och 15 juni. 


2 § Meddelande om ändring i kammarens sammanträdesplan
Talmannen meddelade att
tisdagen den 22 juni
skulle kammaren inte göra uppehåll för gruppmöten kl. 16.00–18.00. 


3 § Hänvisning av ärende till utskott
Föredrogs och hänvisades 

Skrivelse 
2009/10:233 till arbetsmarknadsutskottet  

4 § Anmälan om inkomna uppteckningar från EU-nämndssammanträde
Talmannen anmälde att uppteckningar från EU-nämndens sammanträde fredagen den 4 juni inkommit. 


5 § Förnyad bordläggning
Föredrogs och bordlades åter 

Miljö- och jordbruksutskottets betänkanden 2009/10:MJU25 och MJU29  
Trafikutskottets

Kammarens protokoll

I kammarens protokoll finns allt som sägs i kammaren nedskrivet. I protokollet står det också hur partierna har röstat. Ett snabbprotokoll publiceras ungefär sex timmar efter att dagens sista debatt i kammaren är slut. Det slutliga protokollet är färdigt efter några veckor.