Riksdagens protokoll 2009/10:139 Torsdagen den 17 juni

ProtokollRiksdagens protokoll 2009/10:139

Kammarens protokoll

I kammarens protokoll finns allt som sägs i kammaren nedskrivet. I protokollet står det också hur partierna har röstat. Ett snabbprotokoll publiceras ungefär sex timmar efter att dagens sista debatt i kammaren är slut. Det slutliga protokollet är färdigt efter några veckor.

Riksdagens protokoll
2009/10:139
Torsdagen den 17 juni

Kl. 10:00 - 23:08

1 § Ny riksdagsledamot
Upplästes och lades till handlingarna följande från Valprövningsnämnden inkomna 

Berättelse om granskning av bevis för riksdagsledamot

Till Valprövningsnämnden har från Valmyndigheten inkommit bevis om att Christer Eriksson (c) utsetts till ny ledamot av riksdagen fr.o.m. den 14 juni 2010 sedan Jörgen Johansson (c) avlidit. 

Valprövningsnämnden har denna dag granskat beviset för den nye ledamoten och därvid funnit att det blivit utfärdat i enlighet med 14 kap. 28 § vallagen (SFS 2005:837). 

Stockholm den 16 juni 2010 
Nina Pripp
/Katarina Delin

2 § Beslut om ärenden som slutdebatterats den 16 juni
TU24 Åtgärdsplanering för transportsystemet

Kammarens protokoll

I kammarens protokoll finns allt som sägs i kammaren nedskrivet. I protokollet står det också hur partierna har röstat. Ett snabbprotokoll publiceras ungefär sex timmar efter att dagens sista debatt i kammaren är slut. Det slutliga protokollet är färdigt efter några veckor.