Riksdagens protokoll 2007/08:21 Fredagen den 2 november

ProtokollRiksdagens protokoll 2007/08:21

Kammarens protokoll

I kammarens protokoll finns allt som sägs i kammaren nedskrivet. I protokollet står det också hur partierna har röstat. Ett snabbprotokoll publiceras ungefär sex timmar efter att dagens sista debatt i kammaren är slut. Det slutliga protokollet är färdigt efter några veckor.

Riksdagens protokoll

2007/08:21

Fredagen den 2 november

Kl. 09:00 - 11:14

1 § Ny riksdagsledamot

Upplästes och lades till handlingarna följande från Valprövningsnämnden inkomna 

Berättelse om granskning av bevis för riksdagsledamot

Till Valprövningsnämnden har från Valmyndigheten inkommit bevis om att Otto von Arnold (kd) utsetts till ny ledamot av riksdagen fr.o.m. den 5 november 2007 sedan Peter Althin (kd) avsagt sig uppdraget. 

Valprövningnämnden har denna dag granskat beviset för den nye ledamoten och därvid funnit att det blivit utfärdat i enlighet med 14 kap. 28 § vallagen. 

Stockholm den 31 oktober 2007 

Nina Pripp

/Kerstin Siverby

2 § Ledighet

Talmannen meddelade att
Kjell Eldensjö
(kd) ansökt om ledighet under tiden den 6 november–5

Kammarens protokoll

I kammarens protokoll finns allt som sägs i kammaren nedskrivet. I protokollet står det också hur partierna har röstat. Ett snabbprotokoll publiceras ungefär sex timmar efter att dagens sista debatt i kammaren är slut. Det slutliga protokollet är färdigt efter några veckor.