Riksdagens protokoll 2005/06:141 Onsdagen den 14 juni

ProtokollRiksdagens protokoll 2005/06:141

Kammarens protokoll

I kammarens protokoll finns allt som sägs i kammaren nedskrivet. I protokollet står det också hur partierna har röstat. Ett snabbprotokoll publiceras ungefär sex timmar efter att dagens sista debatt i kammaren är slut. Det slutliga protokollet är färdigt efter några veckor.

Riksdagens protokoll

2005/06:141

Onsdagen den 14 juni

Kl. 09:00 - 17:07

1 § Justering av protokoll

Justerades protokollet för den 8 juni. 

2 § Förnyad bordläggning

Föredrogs och bordlades åter 

Konstitutionsutskottets betänkande 2005/06:KU33  
Skatteutskottets betänkande 2005/06:SkU38 
Konstitutionsutskottets betänkanden 2005/06:KU34, KU39 och KU41  
Kulturutskottets betänkanden 2005/06:KrU29, KrU24, KrU27 och KrU31  
Miljö- och jordbruksutskottets betänkanden 2005/06:MJU25 och MJU31  

3 § Riktlinjer för den ekonomiska politiken och budgetpolitiken

Föredrogs  

finansutskottets betänkande 2005/06:FiU20 
Riktlinjer för den ekonomiska politiken och budgetpolitiken (prop. 2005/06:100 delvis). 

Anf. 1 CARIN LUNDBERG (s):

Fru talman! Här ska

Kammarens protokoll

I kammarens protokoll finns allt som sägs i kammaren nedskrivet. I protokollet står det också hur partierna har röstat. Ett snabbprotokoll publiceras ungefär sex timmar efter att dagens sista debatt i kammaren är slut. Det slutliga protokollet är färdigt efter några veckor.