Riksdagens protokoll 2005/06:117 Fredagen den 5 maj

ProtokollRiksdagens protokoll 2005/06:117

Kammarens protokoll

I kammarens protokoll finns allt som sägs i kammaren nedskrivet. I protokollet står det också hur partierna har röstat. Ett snabbprotokoll publiceras ungefär sex timmar efter att dagens sista debatt i kammaren är slut. Det slutliga protokollet är färdigt efter några veckor.

Riksdagens protokoll

2005/06:117

Fredagen den 5 maj

Kl. 09:00 - 15:10

1 § Hänvisning av ärenden till utskott

Föredrogs och hänvisades 

Motioner 
2005/06:Fi8–Fi14 till finansutskottet 
2005/06:Sk28 till skatteutskottet 
2005/06:So47 och So48 till socialutskottet 

2 § Grundskolan: Arbetsmiljö och elevhälsa

Föredrogs  

utbildningsutskottets betänkande 2005/06:UbU11 
Grundskolan: Arbetsmiljö och elevhälsa. 

Tredje vice talmannen konstaterade att ingen talare var anmäld. 

(Beslut skulle fattas den 10 maj.) 

3 § Fristående skolor m.m.

Föredrogs  

utbildningsutskottets betänkande 2005/06:UbU13 
Fristående skolor m.m. 

Anf. 1 STEN TOLGFORS (m):

Fru talman! I dag ska vi med hjälp av skarpa lagändringar lägga grunden för en ny valfrihetsrevolution

Kammarens protokoll

I kammarens protokoll finns allt som sägs i kammaren nedskrivet. I protokollet står det också hur partierna har röstat. Ett snabbprotokoll publiceras ungefär sex timmar efter att dagens sista debatt i kammaren är slut. Det slutliga protokollet är färdigt efter några veckor.