Riksdagens protokoll 2003/04:36 Onsdagen den 26 november

ProtokollRiksdagens protokoll 2003/04:36

Kammarens protokoll

I kammarens protokoll finns allt som sägs i kammaren nedskrivet. I protokollet står det också hur partierna har röstat. Ett snabbprotokoll publiceras ungefär sex timmar efter att dagens sista debatt i kammaren är slut. Det slutliga protokollet är färdigt efter några veckor.

Riksdagens protokoll
2003/04:36
Onsdagen den 26 november

Kl. 09:00 - 17:33

1 § Justering av protokoll
Justerades protokollet för den 20 november. 


2 § Val av ombudsmän vid JO-ämbetet

Anf. 1 GUNNAR HÖKMARK (m):
Fru talman! Det svenska JO-ämbetet är en i ordets verkliga bemärkelse mycket fin institution. Det bygger på en för sin tid oerhört framsynt insikt om vikten av att slå vakt om medborgarnas rätt gentemot myndigheter på medborgarnas villkor. 

JO fyller inte bara en viktig funktion i rättsstaten som sådan utan är också tillsammans med konstitutionsutskottet en av de två kvarvarande kontrollinstitutionerna med ursprung i 1809 års regeringsform. Det innebär att förvaltningar och domstolar har ett självständigt ansvar men står under ett straffrättsligt

Kammarens protokoll

I kammarens protokoll finns allt som sägs i kammaren nedskrivet. I protokollet står det också hur partierna har röstat. Ett snabbprotokoll publiceras ungefär sex timmar efter att dagens sista debatt i kammaren är slut. Det slutliga protokollet är färdigt efter några veckor.