Riksdagens protokoll 2003/04:130 Torsdagen den 17 juni

ProtokollRiksdagens protokoll 2003/04:130

Kammarens protokoll

I kammarens protokoll finns allt som sägs i kammaren nedskrivet. I protokollet står det också hur partierna har röstat. Ett snabbprotokoll publiceras ungefär sex timmar efter att dagens sista debatt i kammaren är slut. Det slutliga protokollet är färdigt efter några veckor.

Riksdagens protokoll

2003/04:130

Torsdagen den 17 juni

Kl. 09:00 - 20:45

1 § Anmälan om inkommen faktapromemoria om förslag från Europeiska kommissionen

Förste vice talmannen anmälde att följande faktapromemoria om förslag från Europeiska kommissionen inkommit och överlämnats till utskott: 

2003/04:FPM109 Grönbok – om offentlig-privata partnerskap och EG-rätten om offentlig upphandling och koncessioner
KOM(2004)327
till finansutskottet 

2 § Hänvisning av ärende till utskott och beslut om förlängd motionstid

Föredrogs och hänvisades 

Proposition 
2003/04:165 till skatteutskottet 

Kammaren biföll talmannens förslag att motionstiden för propositionen skulle förlängas till fredagen den 17 september. 

3 § Förnyad bordläggning

Föredrogs och bordlades

Kammarens protokoll

I kammarens protokoll finns allt som sägs i kammaren nedskrivet. I protokollet står det också hur partierna har röstat. Ett snabbprotokoll publiceras ungefär sex timmar efter att dagens sista debatt i kammaren är slut. Det slutliga protokollet är färdigt efter några veckor.