Protokoll 2021/22:120 Måndagen den 30 maj

ProtokollRiksdagens protokoll 2021/22:120

Kammarens protokoll

I kammarens protokoll finns allt som sägs i kammaren nedskrivet. I protokollet står det också hur partierna har röstat. Ett snabbprotokoll publiceras ungefär sex timmar efter att dagens sista debatt i kammaren är slut. Det slutliga protokollet är färdigt efter några veckor.

§ 1  Justering av protokoll

Protokollen för den 5 och 6 maj justerades.

§ 2  Meddelande om frågestund

Tjänstgörande ålderspresidenten meddelade att frågestund skulle äga rum

torsdagen den 2

juni kl.

14.00.

§ 3  Anmälan om fördröjda svar på interpellationer

Följande skrivelser hade kommit in:
Interpellation 2021/22:

509
Till riksdagen
Interpellation 2021/22:509 Uppföljningsmodell för att kvalitetssäkra polisens arbete
av Katja Nyberg (SD)
Interpellationen kommer inte hinna besvaras inom tidsfristen.
Skälet till dröjsmålet är andra sedan tidigare inbokade arrangemang.
Interpellationen kommer att besvaras den 28 juni 2022.
Stockholm den 25 maj 2022
Justitiedepartementet
Morgan Johansson (S)
Enligt uppdrag
Jenny Kvarnholt
Expeditionschef
Interpellation

Kammarens protokoll

I kammarens protokoll finns allt som sägs i kammaren nedskrivet. I protokollet står det också hur partierna har röstat. Ett snabbprotokoll publiceras ungefär sex timmar efter att dagens sista debatt i kammaren är slut. Det slutliga protokollet är färdigt efter några veckor.