Protokoll 2020/21:82 Tisdagen den 23 februari

ProtokollRiksdagens protokoll 2020/21:82

Kammarens protokoll

I kammarens protokoll finns allt som sägs i kammaren nedskrivet. I protokollet står det också hur partierna har röstat. Ett snabbprotokoll publiceras ungefär sex timmar efter att dagens sista debatt i kammaren är slut. Det slutliga protokollet är färdigt efter några veckor.

§ 1  Justering av protokoll

Protokollen för den 26–29 januari och för den 2 februari justerades.

§ 2  Anmälan om ny riksdagsledamot

Följande berättelse hade kommit in från Valprövningsnämnden:
Berättelse om granskning av bevis för ny ledamot

av

riksdag

en och ny ersättare för ledamot av riksdagen
Till Valprövningsnämnden har från Valmyndigheten inkommit dels bevis om att Christian Carlsson (KD) utsetts till ny ledamot av riksdagen fr.o.m. den 11 februari 2021 sedan Désirée Pethrus (KD) avsagt sig uppdraget, dels bevis om att Ulf Lönnberg (KD) utsetts till ny ersättare för ledamot av riksdagen fr.o.m. den 11 februari 2021.
Valprövningsnämnden har denna dag granskat bevisen för den nya ledamoten och den nya ersättaren och därvid funnit att de blivit utfärdade i enlighet

Kammarens protokoll

I kammarens protokoll finns allt som sägs i kammaren nedskrivet. I protokollet står det också hur partierna har röstat. Ett snabbprotokoll publiceras ungefär sex timmar efter att dagens sista debatt i kammaren är slut. Det slutliga protokollet är färdigt efter några veckor.