Protokoll 2019/20:54 Onsdagen den 18 december

ProtokollRiksdagens protokoll 2019/20:54

Kammarens protokoll

I kammarens protokoll finns allt som sägs i kammaren nedskrivet. I protokollet står det också hur partierna har röstat. Ett snabbprotokoll publiceras ungefär sex timmar efter att dagens sista debatt i kammaren är slut. Det slutliga protokollet är färdigt efter några veckor.

§ 1  Anmälan om ordförande i utskott

Talmannen anmälde att Pål Jonson (M) valts till ordförande i försvarsutskottet från och med den 1 januari 2020.

§ 2  Utökning av antalet suppleanter

Valberedningen hade, enligt ett till kammaren inkommet protokollsutdrag, tillstyrkt att antalet suppleanter i kulturutskottet skulle utökas från 28 till 29.

Kammaren medgav denna utökning.

§ 3  Val av extra suppleant

Val av extra suppleant i kulturutskottet företogs.

Kammaren valde i enlighet med valberedningens förslag till

suppleant i kulturutskottet

Hanna Gunnarsson (V)

§ 4  Anmälan om granskningsrapport

Talmannen anmälde att följande granskningsrapport hade kommit in från Riksrevisionen och överlämnats till finansutskottet:

RiR 2019:38 Det finanspolitiska ramverket

Kammarens protokoll

I kammarens protokoll finns allt som sägs i kammaren nedskrivet. I protokollet står det också hur partierna har röstat. Ett snabbprotokoll publiceras ungefär sex timmar efter att dagens sista debatt i kammaren är slut. Det slutliga protokollet är färdigt efter några veckor.