Protokoll 2018/19:97 Onsdagen den 29 maj

ProtokollRiksdagens protokoll 2018/19:97

Kammarens protokoll

I kammarens protokoll finns allt som sägs i kammaren nedskrivet. I protokollet står det också hur partierna har röstat. Ett snabbprotokoll publiceras ungefär sex timmar efter att dagens sista debatt i kammaren är slut. Det slutliga protokollet är färdigt efter några veckor.

§ 1  Justering av protokoll

Protokollet för den 8 maj justerades.

§ 2  Anmälan om fördröjt svar på interpellation

Följande skrivelse hade kommit in:
Interpellation

2018/19:264
Till riksdagen
Interpellation 2018/19:264 Attraktivare tomträtter
av Larry Söder (KD)
Interpellationen kommer att besvaras torsdagen den 29 augusti 2019.
Skälet till dröjsmålet är sedan tidigare inbokade arrangemang.
Stockholm den 27 maj 2019
Justitiedepartementet
Morgan Johansson (S)
Enligt uppdrag
Johan Danelius
Expeditionschef

§ 3  Anmälan om granskningsrapport

Andre vice talmannen anmälde att följande granskningsrapport hade kommit in från Riksrevisionen och överlämnats till utrikesutskottet:
RiR 2019:17 Sidas humanitära bistånd och långsiktiga utvecklingssamarbete – förutsättningar

Kammarens protokoll

I kammarens protokoll finns allt som sägs i kammaren nedskrivet. I protokollet står det också hur partierna har röstat. Ett snabbprotokoll publiceras ungefär sex timmar efter att dagens sista debatt i kammaren är slut. Det slutliga protokollet är färdigt efter några veckor.