Protokoll 2018/19:60 Onsdagen den 6 mars

ProtokollRiksdagens protokoll 2018/19:60

Kammarens protokoll

I kammarens protokoll finns allt som sägs i kammaren nedskrivet. I protokollet står det också hur partierna har röstat. Ett snabbprotokoll publiceras ungefär sex timmar efter att dagens sista debatt i kammaren är slut. Det slutliga protokollet är färdigt efter några veckor.

§ 1  Justering av protokoll

Protokollet för den 13 februari justerades.

§ 2  Anmälan om vice ordförande i utskott

Andre vice talmannen anmälde
att

Roger Haddad (L) valts till förste vice ordförande i utbildningsutskottet från och med den 26 februari och
att

Kristina Axén Olin (M) valts till andre vice ordförande i utbildningsutskottet från och med den 26 februari.

§ 3  Anmälan om fördröjt svar på interpellation

Följande skrivelse hade kommit in:
Interpellation 2018/19:86
Till riksdagen
Interpellation 2018/19:86 Genomförandet av EU:s vapendirektiv
av Kjell-Arne Ottosson (KD)
Interpellationen kommer inte hinna besvaras inom tidsfristen.
Skälet till dröjsmålet är tjänsteresor och andra sedan tidigare inbokade arrangemang.
Interpellationen kommer att besvaras

Kammarens protokoll

I kammarens protokoll finns allt som sägs i kammaren nedskrivet. I protokollet står det också hur partierna har röstat. Ett snabbprotokoll publiceras ungefär sex timmar efter att dagens sista debatt i kammaren är slut. Det slutliga protokollet är färdigt efter några veckor.