Protokoll 2017/18:63 Tisdagen den 30 januari

ProtokollRiksdagens protokoll 2017/18:63

Kammarens protokoll

I kammarens protokoll finns allt som sägs i kammaren nedskrivet. I protokollet står det också hur partierna har röstat. Ett snabbprotokoll publiceras ungefär sex timmar efter att dagens sista debatt i kammaren är slut. Det slutliga protokollet är färdigt efter några veckor.

§ 1  Meddelande om frågestund

Förste vice talmannen meddelade att frågestund skulle äga rum

torsdagen den 1

februari kl. 14.00.

§ 2  Anmälan om faktapromemoria

Förste vice talmannen anmälde att följande faktapromemoria om förslag från Europeiska kommissionen hade kommit in och överlämnats till utskott:
2017/18:FPM49 Direktiv om tydliga och förutsägbara arbetsvillkor i EU

KOM(2017) 797 till arbetsmarknadsutskottet

§ 3  Ärenden för bordläggning

Följande dokument anmäldes och bordlades:
Miljö- och jordbruksutskottets betänkande
2017/18:MJU8 Jakt och viltvård
Konstitutionsutskottets betänkanden
2017/18:KU38 Offentlighet, sekretess och integritet
2017/18:KU11 Justitieombudsmännens ämbetsberättelse
2017/18:KU27 Riksdagens arbetsformer
2017/18:KU17 Viss sekretess

Kammarens protokoll

I kammarens protokoll finns allt som sägs i kammaren nedskrivet. I protokollet står det också hur partierna har röstat. Ett snabbprotokoll publiceras ungefär sex timmar efter att dagens sista debatt i kammaren är slut. Det slutliga protokollet är färdigt efter några veckor.