Protokoll 2017/18:127 Torsdagen den 7 juni

ProtokollRiksdagens protokoll 2017/18:127

Kammarens protokoll

I kammarens protokoll finns allt som sägs i kammaren nedskrivet. I protokollet står det också hur partierna har röstat. Ett snabbprotokoll publiceras ungefär sex timmar efter att dagens sista debatt i kammaren är slut. Det slutliga protokollet är färdigt efter några veckor.

§ 1  Justering av protokoll

Protokollen för den 16 och 17 maj justerades.

§ 2  Avsägelse

Andre vice talmannen meddelade att

Emma Wallrup (V) avsagt sig uppdraget som ledamot av riksdagen.
Kammaren biföll denna avsägelse.

§ 3  Anmälan om subsidiaritetsprövning

Andre vice talmannen anmälde att utdrag ur prot. 2017/18:34 för torsdagen den 31 maj i ärende om subsidiaritetsprövning av EU-förslag hade kommit in från försvarsutskottet.

§ 4  Ärenden för hänvisning till utskott

Följande dokument hänvisades till utskott:
Skrivelser
2017/18:264 till kulturutskottet 
2017/18:265 till miljö- och jordbruksutskottet
Kammaren biföll talmannens förslag att behandlingen av skrivelse 2017/18:265 skulle få uppskjutas till nästa valperiod.
EU-dokument
COM(2018) 296, COM(2018)

Kammarens protokoll

I kammarens protokoll finns allt som sägs i kammaren nedskrivet. I protokollet står det också hur partierna har röstat. Ett snabbprotokoll publiceras ungefär sex timmar efter att dagens sista debatt i kammaren är slut. Det slutliga protokollet är färdigt efter några veckor.