Protokoll 2017/18:106 Fredagen den 27 april

ProtokollRiksdagens protokoll 2017/18:106

Kammarens protokoll

I kammarens protokoll finns allt som sägs i kammaren nedskrivet. I protokollet står det också hur partierna har röstat. Ett snabbprotokoll publiceras ungefär sex timmar efter att dagens sista debatt i kammaren är slut. Det slutliga protokollet är färdigt efter några veckor.

§ 1  Anmälan om återtagande av plats i riksdagen

Talmannen meddelade att

Anna Wallén (S) skulle återta sin plats i riksdagen från och med den 30 april, varigenom uppdraget som ersättare skulle upphöra för Mikael Peterson (S).

§ 2  Anmälan om fördröjda svar på interpellationer

Följande skrivelser hade kommit in:
Interpellation 2017/18:472
Till riksdagen
Interpellation 2017/18:472 Bostadssituationen i landets kommuner
av Mats Green (M)
Interpellationen kommer att besvaras fredagen den 18 maj 2018.
Skälet till dröjsmålet är tidigare inbokade resor och arrangemang.
Stockholm den 26 april 2018
Näringsdepartementet
Peter Eriksson (MP)
Enligt uppdrag
Fredrik Ahlén
Expeditionschef
Interpellation 2017/18:502
Till riksdagen
Interpellation 2017/18:502 Rättsosäkerheten

Kammarens protokoll

I kammarens protokoll finns allt som sägs i kammaren nedskrivet. I protokollet står det också hur partierna har röstat. Ett snabbprotokoll publiceras ungefär sex timmar efter att dagens sista debatt i kammaren är slut. Det slutliga protokollet är färdigt efter några veckor.