Protokoll 2016/17:48 Fredagen den 16 december

ProtokollRiksdagens protokoll 2016/17:48

Kammarens protokoll

I kammarens protokoll finns allt som sägs i kammaren nedskrivet. I protokollet står det också hur partierna har röstat. Ett snabbprotokoll publiceras ungefär sex timmar efter att dagens sista debatt i kammaren är slut. Det slutliga protokollet är färdigt efter några veckor.

1 §  Fråga om hänvisning av motion till utskott

Fråga om hänvisning av motion till utskott
Motion
Hjälpinsatser till civilbefolkningen i Aleppo av Christer Nylander m.fl. (L)
föredrogs.

Anf.  1  TALMANNEN:

Christer Nylander och övriga ledamöter från Liberalerna har lämnat in en motion med åberopande av 9 kap. 15 § riksdagsordningen.
Motionen handlar om hjälpinsatser till civilbefolkningen i Aleppo. I motionen föreslås tillkännagivanden till regeringen om skyndsamma åtgärder för att öka det svenska humanitära katastrofbiståndet till den drabbade civilbefolkningen i Aleppo och om särskilda insatser till drabbade barn.
Den händelse som åberopas är den akuta humanitära krisen för civilbefolkningen från östra Aleppo.
Motionen bordlades vid gårdagens sammanträde. Efter samråd

Kammarens protokoll

I kammarens protokoll finns allt som sägs i kammaren nedskrivet. I protokollet står det också hur partierna har röstat. Ett snabbprotokoll publiceras ungefär sex timmar efter att dagens sista debatt i kammaren är slut. Det slutliga protokollet är färdigt efter några veckor.