Till innehåll på sidan

Protokoll 2016/17:37 Onsdagen den 30 november

ProtokollRiksdagens protokoll 2016/17:37

Kammarens protokoll

I kammarens protokoll finns allt som sägs i kammaren nedskrivet. I protokollet står det också hur partierna har röstat. Ett snabbprotokoll publiceras ungefär sex timmar efter att dagens sista debatt i kammaren är slut. Det slutliga protokollet är färdigt efter några veckor.

§ 1  Justering av protokoll

Protokollet för den 9 november justerades.

§ 2  Anmälan om faktapromemorior

Talmannen anmälde att följande faktapromemorior om förslag från Europeiska kommissionen hade kommit in och överlämnats till utskott:

2016/17:FPM28 Ändring i direktivet mot skatteundandraganden (hybrida missmatchningar med tredjeländer) KOM(2016) 687 till skatteutskottet

2016/17:FPM29 Förordning om fiskemöjligheter i Västerhavet 2017 KOM(2016) 698 till miljö- och jordbruksutskottet

§ 3  Anmälan om granskningsrapport

Talmannen anmälde att följande granskningsrapport hade kommit in från Riksrevisionen och överlämnats till socialutskottet:

RiR 2016:29 Statens styrning genom riktade statsbidrag inom hälso- och sjukvården

§ 4  Ärenden för hänvisning till utskott

Följande

Kammarens protokoll

I kammarens protokoll finns allt som sägs i kammaren nedskrivet. I protokollet står det också hur partierna har röstat. Ett snabbprotokoll publiceras ungefär sex timmar efter att dagens sista debatt i kammaren är slut. Det slutliga protokollet är färdigt efter några veckor.