Protokoll 2016/17:124 Tisdagen den 13 juni

ProtokollRiksdagens protokoll 2016/17:124

Kammarens protokoll

I kammarens protokoll finns allt som sägs i kammaren nedskrivet. I protokollet står det också hur partierna har röstat. Ett snabbprotokoll publiceras ungefär sex timmar efter att dagens sista debatt i kammaren är slut. Det slutliga protokollet är färdigt efter några veckor.

§ 1  Anmälan om ersättare för statsråd

Förste vice talmannen anmälde att Stefan Nilsson (MP) skulle tjänstgöra som ersättare för statsrådet Per Bolund (MP) från och med den 15 juli och tills vidare.

§ 2  Anmälan om ersättare

Förste vice talmannen anmälde att Lorentz Tovatt (MP) skulle tjänstgöra som ersättare för Per Olsson (MP) under tiden för hans ledighet den 15 juli 2017–24 september 2018.

§ 3  Ärende för hänvisning till utskott

Följande dokument hänvisades till utskott:

EU-dokument

KOM(2017) 289 till trafikutskottet

Åttaveckorsfristen för att avge ett motiverat yttrande skulle gå ut den 4 september.

§ 4  Ärenden för bordläggning

Följande dokument anmäldes och bordlades:

Utbildningsutskottets betänkande

2016/17:UbU21 En försöksverksamhet med branschskolor

Kammarens protokoll

I kammarens protokoll finns allt som sägs i kammaren nedskrivet. I protokollet står det också hur partierna har röstat. Ett snabbprotokoll publiceras ungefär sex timmar efter att dagens sista debatt i kammaren är slut. Det slutliga protokollet är färdigt efter några veckor.