Protokoll 2015/16:73 Onsdagen den 2 mars

ProtokollRiksdagens protokoll 2015/16:73

Kammarens protokoll

I kammarens protokoll finns allt som sägs i kammaren nedskrivet. I protokollet står det också hur partierna har röstat. Ett snabbprotokoll publiceras ungefär sex timmar efter att dagens sista debatt i kammaren är slut. Det slutliga protokollet är färdigt efter några veckor.

§ 1  Ärenden för hänvisning till utskott

Följande dokument hänvisades till utskott:
Propositioner
2015/16:8 till socialutskottet
2015/16:105 till finansutskottet
2015/16:113 till justitieutskottet
2015/16:117 till näringsutskottet
2015/16:118 till miljö- och jordbruksutskottet
EU-dokument
KOM(2016) 67 till utrikesutskottet
Åttaveckorsfristen för att avge ett motiverat yttrande skulle gå ut

den 26

april.

§ 2  Ärenden för bordläggning

Följande dokument anmäldes och bordlades:
Socialutskottets betänkanden
2015/16:SoU18 Ensamkommande barn
2015/16:SoU9 Riksrevisionens rapport om patientsäkerhet
Försvarsutskottets betänkanden
2015/16:FöU5 Integritetsskydd vid signalspaning i försvarsunderrättelseverksamhet
2015/16:FöU6 Skydd för geografisk information
Civilutskottets

Kammarens protokoll

I kammarens protokoll finns allt som sägs i kammaren nedskrivet. I protokollet står det också hur partierna har röstat. Ett snabbprotokoll publiceras ungefär sex timmar efter att dagens sista debatt i kammaren är slut. Det slutliga protokollet är färdigt efter några veckor.