Protokoll 2015/16:48 Torsdagen den 17 december

ProtokollRiksdagens protokoll 2015/16:48

Kammarens protokoll

I kammarens protokoll finns allt som sägs i kammaren nedskrivet. I protokollet står det också hur partierna har röstat. Ett snabbprotokoll publiceras ungefär sex timmar efter att dagens sista debatt i kammaren är slut. Det slutliga protokollet är färdigt efter några veckor.

§ 1  Utökning av antalet suppleanter

Valberedningen hade, enligt ett till kammaren inkommet protokolls­utdrag, tillstyrkt att antalet suppleanter skulle utökas enligt följande:
från 25 till 26 i civilutskottet
från 29 till 30 i socialförsäkringsutskottet
från 69 till 70 i EU-nämnden
Kammaren medgav dessa utökningar.

§ 2  Val av extra suppleanter

Val av extra suppleanter företogs.
Kammaren valde i enlighet med valberedningens förslag

från och med den

18

januari 2016 till
suppleant i

civilutskottet

Camilla Hansén (MP)
Kammaren valde i enlighet med valberedningens förslag till
suppleant i

socialförsäkringsutskottet
Finn Bengtsson (M)
suppleant i EU-nämnden
Helena Bouveng (M)

§ 3  Samhällsekonomi och finansförvaltning

Finansutskottets betänkande

Kammarens protokoll

I kammarens protokoll finns allt som sägs i kammaren nedskrivet. I protokollet står det också hur partierna har röstat. Ett snabbprotokoll publiceras ungefär sex timmar efter att dagens sista debatt i kammaren är slut. Det slutliga protokollet är färdigt efter några veckor.