Protokoll 2014/15:109 Torsdagen den 4 juni

ProtokollRiksdagens protokoll 2014/15:109

Kammarens protokoll

I kammarens protokoll finns allt som sägs i kammaren nedskrivet. I protokollet står det också hur partierna har röstat. Ett snabbprotokoll publiceras ungefär sex timmar efter att dagens sista debatt i kammaren är slut. Det slutliga protokollet är färdigt efter några veckor.

§ 1  Justering av protokoll

Protokollen för den 20 och 21 maj justerades.

§ 2  Anmälan om fördröjda svar på interpellationer

Följande skrivelser hade kommit in:
Interpellation 2014/15:

615
Till riksdagen
Interpellation 2014/15:615 Tak för hemtjänstavgifter
av Jeff Ahl (SD)
Interpellationen kommer att besvaras den 22 juni 2015.
Skälet till dröjsmålet är familjeangelägenhet.
Stockholm den 3 juni 2015
Socialdepartementet
Åsa Regnér (S)
Enligt uppdrag
Marianne Jenryd
Expeditionschef
Interpellation 2014/15:644
Till riksdagen
Interpellation 2014/15:644 Teckenspråkstolkning via bildtelefon
av Lars-Axel Nordell (KD)
Interpellationen kommer att besvaras måndagen den 22 juni 2015.
Skälet till dröjsmålet är att det inte finns tid i kammaren den tidigare föreslagna dagen.
Stockholm

Kammarens protokoll

I kammarens protokoll finns allt som sägs i kammaren nedskrivet. I protokollet står det också hur partierna har röstat. Ett snabbprotokoll publiceras ungefär sex timmar efter att dagens sista debatt i kammaren är slut. Det slutliga protokollet är färdigt efter några veckor.