Riksdagens protokoll 2012/13:46 Tisdagen den 18 december

ProtokollRiksdagens protokoll 2012/13:46

Kammarens protokoll

I kammarens protokoll finns allt som sägs i kammaren nedskrivet. I protokollet står det också hur partierna har röstat. Ett snabbprotokoll publiceras ungefär sex timmar efter att dagens sista debatt i kammaren är slut. Det slutliga protokollet är färdigt efter några veckor.

Riksdagens protokoll

2012/13:46

Tisdagen den 18 december

Kl. 09:00 - 23:14

1 § Justering av protokoll

Justerades protokollet för den 12 december. 

2 § Ny riksdagsledamot

Upplästes och lades till handlingarna följande från Valprövningsnämnden inkomna 

Berättelse om granskning av bevis för riksdagsledamot

Till Valprövningsnämnden har från Valmyndigheten inkommit bevis om att Metin Ataseven (M) utsetts till ny ledamot av riksdagen fr.o.m. den 1 januari 2013 sedan Mats Gerdau (M) avsagt sig uppdraget.  

Valprövningsnämnden har denna dag granskat beviset för den nye ledamoten och därvid funnit att det blivit utfärdat i enlighet med 14 kap. 28 § vallagen (2005:837).  

Stockholm den 17 december 2012  

Per Virdesten

ersättare för ordföranden

/Kerstin

Kammarens protokoll

I kammarens protokoll finns allt som sägs i kammaren nedskrivet. I protokollet står det också hur partierna har röstat. Ett snabbprotokoll publiceras ungefär sex timmar efter att dagens sista debatt i kammaren är slut. Det slutliga protokollet är färdigt efter några veckor.