Riksdagens protokoll 2009/10:124 Måndagen den 24 maj

ProtokollRiksdagens protokoll 2009/10:124

Kammarens protokoll

I kammarens protokoll finns allt som sägs i kammaren nedskrivet. I protokollet står det också hur partierna har röstat. Ett snabbprotokoll publiceras ungefär sex timmar efter att dagens sista debatt i kammaren är slut. Det slutliga protokollet är färdigt efter några veckor.

Riksdagens protokoll
2009/10:124
Måndagen den 24 maj

Kl. 11:00 - 15:41

1 § Justering av protokoll
Justerades protokollen för den 17 och 18 maj. 


2 § Anmälan om inkomna uppteckningar från EU-nämndssammanträden
Tredje vice talmannen anmälde att uppteckningar från följande EU-nämndssammanträden inkommit: 

fredagen den 23 april 
tisdagen den 4 maj 
fredagen den 7 maj 

3 § Anmälan om inkommet protokollsutdrag från utskott
Tredje vice talmannen anmälde att ett utdrag ur prot. 2009/10:37 från torsdagen den 20 maj i ärende om subsidiaritetsprövning av EU-förslag inkommit från näringsutskottet. 


4 § Lex Sarah och socialtjänsten – förslag om vissa förändringar
Föredrogs  

socialutskottets betänkande 2009/10:SoU19 
Lex Sarah och socialtjänsten

Kammarens protokoll

I kammarens protokoll finns allt som sägs i kammaren nedskrivet. I protokollet står det också hur partierna har röstat. Ett snabbprotokoll publiceras ungefär sex timmar efter att dagens sista debatt i kammaren är slut. Det slutliga protokollet är färdigt efter några veckor.