Till innehåll på sidan

Riksdagens snabbprotokoll 1998/99:35 Måndagen den 14 december

ProtokollRiksdagens protokoll 1998/99:35

Kammarens protokoll

I kammarens protokoll finns allt som sägs i kammaren nedskrivet. I protokollet står det också hur partierna har röstat. Ett snabbprotokoll publiceras ungefär sex timmar efter att dagens sista debatt i kammaren är slut. Det slutliga protokollet är färdigt efter några veckor.

Riksdagens snabbprotokoll

Protokoll 1998/99:35

Måndagen den 14 december

Kl. 10.00 - 15.19

Det justerade protokollet beräknas utkomma om 3 veckor

-----------------------------------------------------------------------

1 § Justering av protokoll

Justerades protokollen för den 7 och 8 december.

2 § Hänvisning av ärende till utskott och beslut
om förlängd motionstid

Föredrogs och hänvisades
Förslag
1998/99:RR3 till skatteutskottet

Kammaren biföll talmannens förslag att motions-
tiden för ovanstående förslag skulle förlängas till
fredagen den 22 januari 1999.

3 § Förnyad bordläggning

Föredrogs men bordlades åter
Utbildningsutskottets betänkanden 1998/99:UbU1
och UbU2
Meddelande om uppskjuten votering

Talmannen meddelade att samtliga ärenden

Kammarens protokoll

I kammarens protokoll finns allt som sägs i kammaren nedskrivet. I protokollet står det också hur partierna har röstat. Ett snabbprotokoll publiceras ungefär sex timmar efter att dagens sista debatt i kammaren är slut. Det slutliga protokollet är färdigt efter några veckor.