Riksdagens snabbprotokoll 1994/95:119 Tisdagen den 13 juni

ProtokollRiksdagens protokoll 1994/95:119

Kammarens protokoll

I kammarens protokoll finns allt som sägs i kammaren nedskrivet. I protokollet står det också hur partierna har röstat. Ett snabbprotokoll publiceras ungefär sex timmar efter att dagens sista debatt i kammaren är slut. Det slutliga protokollet är färdigt efter några veckor.

Riksdagens snabbprotokoll

Protokoll 1994/95:119

Tisdagen den 13 juni

Kl. 9.00 17.31

Det justerade protokollet beräknas utkomma om 3 veckor

-----------------------------------------------------------------------

1 § Justering av protokoll

Justerades protokollet för den 7 juni.

2 § Förnyad bordläggning

Föredrogs men bordlades åter
Finansutskottets betänkande 1994/95:FiU20
Justitieutskottets betänkande 1994/95:JuU26

3 § Den kommunala ekonomin

Föredrogs
Finansutskottets betänkande 1994/95:FiU19
Den kommunala ekonomin (prop. 1994/95:100 delvis,
1994/95:150 delvis och skr. 1994/95:220)

Anf. 1 LENNART HEDQUIST (m)
Fru talman! När vi nu går till att behandla den del
av kompletteringspropositionen som berör den kom-
munala ekonomin och regeringens

Kammarens protokoll

I kammarens protokoll finns allt som sägs i kammaren nedskrivet. I protokollet står det också hur partierna har röstat. Ett snabbprotokoll publiceras ungefär sex timmar efter att dagens sista debatt i kammaren är slut. Det slutliga protokollet är färdigt efter några veckor.