Till innehåll på sidan

Utvidgat skydd mot diskriminering i form av bristande tillgänglighet

Proposition 2016/17:220

Ärendet är avslutat

Inlämnat av
Kulturdepartementet
Tilldelat
Arbetsmarknadsutskottet

Händelser

Inlämnad
2017-08-29
Bordlagd
2017-08-31
Hänvisad
2017-09-07
Motionstid slutar
2017-09-27

Propositioner och skrivelser

Propositioner är förslag till nya lagar och lagändringar som regeringen lämnar till riksdagen. Regeringen lämnar också skrivelser, som har en mer redogörande karaktär och inte innehåller förslag till riksdagsbeslut.

Regeringens proposition 2016/17:220

Utvidgat skydd mot diskriminering i form av

Prop.

bristande tillgänglighet

2016/17:220

Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen.

Stockholm den 24 augusti 2017

Stefan Löfven

Alice Bah Kuhnke

(Kulturdepartementet)

Propositionens huvudsakliga innehåll

I propositionen föreslås en ändring i diskrimineringslagen (2008:567) som avser bristande tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning. Ändringen innebär att även företag som vid det senaste kalenderårsskiftet sysselsatte färre än tio arbetstagare ska omfattas av förbudet mot diskriminering i form av bristande tillgänglighet, om företaget i sin näringsverksamhet tillhandahåller varor och tjänster till allmänheten.

Lagändringen föreslås träda i kraft

Förslagspunkter (1)

 1. Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i diskrimineringslagen (2008:567).
  Behandlas i
  Arbetsmarknadsutskottet
  Betänkande 2017/18:AU3
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall

Behandlas i betänkande (1)

Propositioner och skrivelser

Propositioner är förslag till nya lagar och lagändringar som regeringen lämnar till riksdagen. Regeringen lämnar också skrivelser, som har en mer redogörande karaktär och inte innehåller förslag till riksdagsbeslut.