Till innehåll på sidan

Utökade möjligheter att besluta om undantag från lagen om upphandling på försvars- och säkerhetsområdet med hänsyn till Sveriges väsentliga säkerhetsintressen

Proposition 2022/23:93

Ärendet är avslutat

Inlämnat av
Försvarsdepartementet
Tilldelat
Finansutskottet

Händelser

Inlämnad
2023-03-21
Bordlagd
2023-03-21
Hänvisad
2023-03-22
Motionstid slutar
2023-04-05

Propositioner och skrivelser

Propositioner är förslag till nya lagar och lagändringar som regeringen lämnar till riksdagen. Regeringen lämnar också skrivelser, som har en mer redogörande karaktär och inte innehåller förslag till riksdagsbeslut.

Regeringens proposition 2022/23:93

Utökade möjligheter att besluta om undantag

Prop.

från lagen om upphandling på försvars- och

2022/23:93

säkerhetsområdet med hänsyn till Sveriges

väsentliga säkerhetsintressen

Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen.
Stockholm den 16 mars 2023
Ulf Kristersson
Pål Jonson
(Försvarsdepartementet)

Propositionens huvudsakliga innehåll
I propositionen föreslår regeringen vissa ändringar i lagen (2011:1029) om upphandling på försvars- och säkerhetsområdet, som bland annat innebär följande:Försvarsmakten ska ha samma möjlighet som Försvarets materielverk att i vissa enskilda fall besluta om undantag från lagen om upphandling på försvars- och säkerhetsområdet som är nödvändiga med hänsyn till Sveriges väsentliga

Förslagspunkter (1)

 • 1
  Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i lagen (2011:1029) om upphandling på försvars- och säkerhetsområdet.
  Behandlas i
  Finansutskottet
  Betänkande 2022/23:FiU39
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall

Behandlas i betänkande (1)

Propositioner och skrivelser

Propositioner är förslag till nya lagar och lagändringar som regeringen lämnar till riksdagen. Regeringen lämnar också skrivelser, som har en mer redogörande karaktär och inte innehåller förslag till riksdagsbeslut.