Utlandsspioneri

Proposition 2021/22:55

Propositionen är avslutad

Inlämnat av
Justitiedepartementet
Tilldelat
Konstitutionsutskottet

Händelser

Inlämnad
2021-11-02
Bordlagd
2021-11-04
Hänvisad
2021-11-09
Motionstid slutar
2022-10-03

Propositioner och skrivelser

Propositioner är förslag till nya lagar och lagändringar som regeringen lämnar till riksdagen. Regeringen lämnar också skrivelser, som har en mer redogörande karaktär och inte innehåller förslag till riksdagsbeslut.

Utlandsspioneri

Regeringens proposition 2021/22:55

Utlandsspioneri

Prop.

2021/22:55

Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen.
Stockholm den 28 oktober 2021
Stefan Löfven
Morgan Johansson
(Justitiedepartementet)

Propositionens huvudsakliga innehåll
Internationella freds- och säkerhetsfrämjande samarbeten bygger i hög grad på förtroende och på att de hemliga uppgifter som förekommer inom ramen för samarbetena kan skyddas av de samverkande länderna. För att stärka skyddet för sådana samarbeten mot spioneriliknande gärningar föreslår regeringen att brotten utlandsspioneri, grovt utlandsspioneri och röjande av hemlig uppgift i internationellt samarbete införs i brottsbalken. Därigenom blir det straffbart att under vissa omständigheter t.ex. obehörigen röja

Förslagspunkter (6)

 • 1
  Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i tryckfrihetsförordningen.
  Behandlas i
  Konstitutionsutskottet
  Betänkande 2021/22:KU16
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 • 2
  Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i yttrandefrihetsgrundlagen.
  Behandlas i
  Konstitutionsutskottet
  Betänkande 2021/22:KU16
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 • 3
  Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i brottsbalken.
  Behandlas i
  Konstitutionsutskottet
  Betänkande 2022/23:KU7
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 • 4
  Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i rättegångsbalken.
  Behandlas i
  Konstitutionsutskottet
  Betänkande 2022/23:KU7
  Utskottets förslag
  BifallDelvis
  Kammarens beslut
  BifallDelvis
 • 5
  Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i lagen (2007:979) om åtgärder för att förhindra vissa särskilt allvarliga brott.
  Behandlas i
  Konstitutionsutskottet
  Betänkande 2022/23:KU7
  Utskottets förslag
  BifallDelvis
  Kammarens beslut
  BifallDelvis
 • 6
  Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i lagen (2012:278) om inhämtning av uppgifter om elektronisk kommunikation i de brottsbekämpande myndigheternas underrättelseverksamhet.
  Behandlas i
  Konstitutionsutskottet
  Betänkande 2022/23:KU7
  Utskottets förslag
  BifallDelvis
  Kammarens beslut
  BifallDelvis

Följdmotioner (2)

Behandlas i betänkande (2)

Propositioner och skrivelser

Propositioner är förslag till nya lagar och lagändringar som regeringen lämnar till riksdagen. Regeringen lämnar också skrivelser, som har en mer redogörande karaktär och inte innehåller förslag till riksdagsbeslut.