Upphovsrätten på den digitala inre marknaden

Proposition 2021/22:278

Propositionen är avslutad

Inlämnat av
Justitiedepartementet
Tilldelat
Näringsutskottet

Händelser

Inlämnad
2022-07-12
Hänvisad
2022-09-05
Bordlagd
2022-09-05
Motionstid slutar
2022-10-11

Propositioner och skrivelser

Propositioner är förslag till nya lagar och lagändringar som regeringen lämnar till riksdagen. Regeringen lämnar också skrivelser, som har en mer redogörande karaktär och inte innehåller förslag till riksdagsbeslut.

Upphovsrätten på den digitala inre marknaden

Regeringens proposition 2021/22:278
Upphovsrätten på den digitala inre marknaden Prop. 2021/22:278
Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen.
Stockholm den 7 juli 2022
Morgan Johansson
Lena Hallengren
(Justitiedepartementet)

Propositionens huvudsakliga innehåll
Regeringen föreslår nya regler på upphovsrättsområdet som syftar till att anpassa upphovsrätten till den senaste tekniska utvecklingen. Med förslagen genomförs
EU-direktivet
om upphovsrätten på den digitala inre marknaden.
Regeringen föreslår bland annat nya inskränkningar i upphovsrätten för att underlätta undervisning och forskning och för att kulturarvet ska kunna bevaras. Nya bestämmelser föreslås också för att förbättra förutsätt- ningarna för att fritt

Förslagspunkter (3)

 • 1
  Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i lagen (1960:729) om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk.
  Behandlas i
  Näringsutskottet
  Betänkande 2022/23:NU6
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 • 2
  Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i lagen (2016:977) om kollektiv förvaltning av upphovsrätt.
  Behandlas i
  Näringsutskottet
  Betänkande 2022/23:NU6
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 • 3
  Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i lagen (2017:322) om medling i vissa upphovsrättstvister.
  Behandlas i
  Näringsutskottet
  Betänkande 2022/23:NU6
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall

Följdmotioner (2)

Behandlas i betänkande (1)

Propositioner och skrivelser

Propositioner är förslag till nya lagar och lagändringar som regeringen lämnar till riksdagen. Regeringen lämnar också skrivelser, som har en mer redogörande karaktär och inte innehåller förslag till riksdagsbeslut.