Straffbestämmelser till EU:s förordning om fartygsåtervinning

Proposition 2021/22:167

Ärendet är avslutat

Inlämnat av
Miljödepartementet
Tilldelat
Miljö- och jordbruksutskottet

Händelser

Inlämnad
2022-03-22
Bordlagd
2022-03-22
Hänvisad
2022-03-23
Motionstid slutar
2022-04-06

Propositioner och skrivelser

Propositioner är förslag till nya lagar och lagändringar som regeringen lämnar till riksdagen. Regeringen lämnar också skrivelser, som har en mer redogörande karaktär och inte innehåller förslag till riksdagsbeslut.

Regeringens proposition 2021/22:167

Straffbestämmelser till EU:s förordning om

Prop.

fartygsåtervinning

2021/22:167
Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen.
Stockholm den 17 mars 2022
Magdalena Andersson
Hans Dahlgren
(Miljödepartementet)

Propositionens huvudsakliga innehåll
I propositionen föreslås nya straffrättsliga bestämmelser i miljöbalken som syftar till att uppfylla Sveriges skyldigheter enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1257/2013 om återvinning av fartyg och om ändring av förordning (EG) nr 1013/2006 och direktiv 2009/16/EG (fartygsåtervinningsförordningen) att fastställa vilka sanktioner som ska tillämpas vid överträdelser av förordningen.
De nya bestämmelserna innebär att såväl fartygsägare som ansvariga för driften

Förslagspunkter (1)

 • 1
  Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i miljöbalken.
  Behandlas i
  Miljö- och jordbruksutskottet
  Betänkande 2021/22:MJU29
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall

Behandlas i betänkande (1)

Propositioner och skrivelser

Propositioner är förslag till nya lagar och lagändringar som regeringen lämnar till riksdagen. Regeringen lämnar också skrivelser, som har en mer redogörande karaktär och inte innehåller förslag till riksdagsbeslut.