Till innehåll på sidan

Statlig ersättning till personer som har fått ändrad könstillhörighet fastställd i vissa fall

Proposition 2017/18:64

Ärendet är avslutat

Inlämnat av
Socialdepartementet
Tilldelat
Socialutskottet

Händelser

Inlämnad
2017-12-19
Bordlagd
2017-12-19
Hänvisad
2017-12-20
Motionstid slutar
2018-01-19

Propositioner och skrivelser

Propositioner är förslag till nya lagar och lagändringar som regeringen lämnar till riksdagen. Regeringen lämnar också skrivelser, som har en mer redogörande karaktär och inte innehåller förslag till riksdagsbeslut.

Regeringens proposition 2017/18:64

Statlig ersättning till personer som har fått

Prop.

ändrad könstillhörighet fastställd i vissa fall

2017/18:64

Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen.

Stockholm den 13 december 2017

Stefan Löfven

Åsa Regnér

(Socialdepartementet)

Propositionens huvudsakliga innehåll

I propositionen föreslås en ny lag om statlig ersättning till personer som har fått ändrad könstillhörighet fastställd enligt 1 § lagen (1972:119) om fastställande av könstillhörighet i vissa fall och som därmed drabbats av det numera upphävda kravet på avsaknad av fortplantningsförmåga för att få ändrad könstillhörighet fastställd.

Enligt förslaget ska staten betala ersättning till personer som har ansökt om fastställelse av ändrad könstillhörighet

Förslagspunkter (3)

 1. Riksdagen antar regeringens förslag till lag om statlig ersättning till personer som fått ändrad könstillhörighet fastställd i vissa fall.
  Behandlas i
  Socialutskottet
  Betänkande 2017/18:SoU19
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 2. Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400).
  Behandlas i
  Socialutskottet
  Betänkande 2017/18:SoU19
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 3. Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i lagen (2009:1053) om förmögenhet vid beräkning av vissa förmåner.
  Behandlas i
  Socialutskottet
  Betänkande 2017/18:SoU19
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall

Behandlas i betänkande (1)

Propositioner och skrivelser

Propositioner är förslag till nya lagar och lagändringar som regeringen lämnar till riksdagen. Regeringen lämnar också skrivelser, som har en mer redogörande karaktär och inte innehåller förslag till riksdagsbeslut.