Till innehåll på sidan

Stärkt ställning för patienten - vårdgaranti, fast vårdkontrakt och förnyad medicinsk bedömning

Proposition 2009/10:67

Ärendet är avslutat

Inlämnat av
Socialdepartementet
Tilldelat
Socialutskottet

Händelser

Registrering
2009-12-09
Inlämning
2009-12-09
Bordläggning
2009-12-09
Hänvisning
2009-12-10
Motionstid slutar
2010-01-22

Propositioner och skrivelser

Propositioner är förslag till nya lagar och lagändringar som regeringen lämnar till riksdagen. Regeringen lämnar också skrivelser, som har en mer redogörande karaktär och inte innehåller förslag till riksdagsbeslut.

Regeringens proposition 2009/10:67

Stärkt ställning för patienten – vårdgaranti, fast

Prop.

vårdkontakt och förnyad medicinsk bedömning

2009/10:67
Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen.
Stockholm den 3 december 2009
Fredrik Reinfeldt
Göran Hägglund
(Socialdepartementet)
Propositionens huvudsakliga innehåll

I propositionen föreslås ändringar i hälso- och sjukvårdslagen (1982:763)

och lagen (1998:531) om yrkesverksamhet på hälso- och sjukvårdens

område i syfte att stärka patientens ställning i hälso- och sjukvården.

Den nationella vårdgarantin, som i dag är en överenskommelse mellan

staten och Sveriges Kommuner och Landsting, föreslås regleras i lag.

Regeringen gör bedömningen att de tidsgränser som gäller för vård-

garantin i dag bör

Förslagspunkter (1)

 • 0
  Riksdagen antar regeringens förslag till
  Behandlas i

  Betänkande 2009/10:SoU7
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall

Behandlas i betänkande (1)

Propositioner och skrivelser

Propositioner är förslag till nya lagar och lagändringar som regeringen lämnar till riksdagen. Regeringen lämnar också skrivelser, som har en mer redogörande karaktär och inte innehåller förslag till riksdagsbeslut.