Till innehåll på sidan

Sekretessgenombrott vid utlämnande för teknisk bearbetning eller teknisk lagring av uppgifter

Proposition 2022/23:97

Ärendet är avslutat

Inlämnat av
Finansdepartementet
Tilldelat
Konstitutionsutskottet

Händelser

Inlämnad
2023-03-28
Bordlagd
2023-03-28
Hänvisad
2023-03-29
Motionstid slutar
2023-04-12

Propositioner och skrivelser

Propositioner är förslag till nya lagar och lagändringar som regeringen lämnar till riksdagen. Regeringen lämnar också skrivelser, som har en mer redogörande karaktär och inte innehåller förslag till riksdagsbeslut.

Regeringens proposition 2022/23:97

Sekretessgenombrott vid utlämnande för teknisk

Prop.

bearbetning eller teknisk lagring av uppgifter

2022/23:97
Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen.
Stockholm den 23 mars 2023
Ebba Busch
Niklas Wykman
(Finansdepartementet)

Propositionens huvudsakliga innehåll
I propositionen föreslås en ny sekretessbrytande bestämmelse som möjliggör för myndigheter att lämna uppgifter som omfattas av sekretess till en enskild eller till en annan myndighet som har i uppdrag att tekniskt bearbeta eller tekniskt lagra uppgifterna för den uppgiftslämnande myndighetens räkning. En uppgift får dock inte lämnas om det med hänsyn till omständigheterna är olämpligt. Vidare föreslås en inskränkning av meddelarfriheten för den som omfattas

Förslagspunkter (1)

 • 1
  Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400).
  Behandlas i
  Konstitutionsutskottet
  Betänkande 2022/23:KU35
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall

Följdmotioner (1)

Behandlas i betänkande (1)

Propositioner och skrivelser

Propositioner är förslag till nya lagar och lagändringar som regeringen lämnar till riksdagen. Regeringen lämnar också skrivelser, som har en mer redogörande karaktär och inte innehåller förslag till riksdagsbeslut.