Till innehåll på sidan

Sekretess vid Försäkringskassans handläggning av ärenden om elstöd samt slopad kontrolluppgiftsskyldighet

Proposition 2022/23:48

Ärendet är avslutat

Inlämnat av
Klimat- och näringslivsdepartementet
Tilldelat
Konstitutionsutskottet

Händelser

Inlämnad
2023-01-12
Bordlagd
2023-01-13
Motionstid slutar
2023-01-16
Hänvisad
2023-01-17

Propositioner och skrivelser

Propositioner är förslag till nya lagar och lagändringar som regeringen lämnar till riksdagen. Regeringen lämnar också skrivelser, som har en mer redogörande karaktär och inte innehåller förslag till riksdagsbeslut.

Regeringens proposition 2022/23:48

Sekretess vid Försäkringskassans handläggning

Prop.

av ärenden om elstöd samt slopad

2022/23:48

kontrolluppgiftsskyldighet

Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen.
Stockholm den 12 januari 2023
Ulf Kristersson
Andreas Carlson
(Klimat- och näringslivsdepartementet)
Propositionens huvudsakliga innehåll
I propositionen föreslås att sekretess ska gälla vid Försäkringskassans handläggning av ärenden om elstöd till elanvändare. Vid handläggningen av sådana ärenden ska sekretess gälla till skydd för enskilds personliga förhållanden, om det inte står klart att uppgiften kan röjas utan att den enskilde eller någon närstående till denne lider men. Sekretess ska i sådana ärenden gälla också till skydd för uppgift som används

Förslagspunkter (3)

 • 1
  Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400).
  Behandlas i
  Konstitutionsutskottet
  Betänkande 2022/23:KU16
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 • 2
  Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i skatteförfarandelagen (2011:1244).
  Behandlas i
  Konstitutionsutskottet
  Betänkande 2022/23:KU16
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 • 3
  Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i skatteförfarandelagen (2011:1244).
  Behandlas i
  Konstitutionsutskottet
  Betänkande 2022/23:KU16
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall

Behandlas i betänkande (1)

Propositioner och skrivelser

Propositioner är förslag till nya lagar och lagändringar som regeringen lämnar till riksdagen. Regeringen lämnar också skrivelser, som har en mer redogörande karaktär och inte innehåller förslag till riksdagsbeslut.