Säkerhet vid geologisk lagring av koldioxid

Proposition 2018/19:64

Ärendet är avslutat

Inlämnat av
Miljö- och energidepartementet
Tilldelat
Miljö- och jordbruksutskottet

Händelser

Inlämnad
2019-03-12
Bordlagd
2019-03-12
Hänvisad
2019-03-13
Motionstid slutar
2019-03-27

Propositioner och skrivelser

Propositioner är förslag till nya lagar och lagändringar som regeringen lämnar till riksdagen. Regeringen lämnar också skrivelser, som har en mer redogörande karaktär och inte innehåller förslag till riksdagsbeslut.

Regeringens proposition 2018/19:64

Säkerhet vid geologisk lagring av koldioxid

Prop.

2018/19:64

Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen.

Stockholm den 7 mars 2019

Stefan Löfven

Isabella Lövin

(Miljö- och energidepartementet)

Propositionens huvudsakliga innehåll

I propositionen föreslås ändringar i miljöbalken som innebär följande.

När ett tillstånd till geologisk lagring av koldioxid ges ska kravet på säkerhet inte längre vara begränsat till att endast omfatta avhjälpande av en miljöskada och andra återställningsåtgärder. Villkor om säkerhet ska kunna justeras om det kan antas att den säkerhet som ställts inte längre är tillräcklig eller är större än vad som behövs. Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela föreskrifter

Förslagspunkter (1)

 • 1
  Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i miljöbalken.
  Behandlas i
  Miljö- och jordbruksutskottet
  Betänkande 2018/19:MJU14
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall

Behandlas i betänkande (1)

Propositioner och skrivelser

Propositioner är förslag till nya lagar och lagändringar som regeringen lämnar till riksdagen. Regeringen lämnar också skrivelser, som har en mer redogörande karaktär och inte innehåller förslag till riksdagsbeslut.