Riskskatt för kreditinstitut

Proposition 2021/22:26

Ärendet är avslutat

Inlämnat av
Finansdepartementet
Tilldelat
Skatteutskottet

Händelser

Inlämnad
2021-10-28
Bordlagd
2021-10-28
Hänvisad
2021-10-29
Motionstid slutar
2021-11-12

Propositioner och skrivelser

Propositioner är förslag till nya lagar och lagändringar som regeringen lämnar till riksdagen. Regeringen lämnar också skrivelser, som har en mer redogörande karaktär och inte innehåller förslag till riksdagsbeslut.

Regeringens proposition 2021/22:26

Riskskatt för kreditinstitut

Prop.

2021/22:26

Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen.

Stockholm den 28 oktober 2021

Stefan Löfven

Magdalena Andersson (Finansdepartementet)

Propositionens huvudsakliga innehåll

I propositionen görs bedömningen att beskattningen av kreditinstitut som vid en finansiell kris riskerar att orsaka väsentliga indirekta kostnader för samhället bör öka. I propositionen föreslås därför att ett kreditinstitut ska betala riskskatt till staten om summan av kreditinstitutets skulder vid beskattningsårets ingång överstiger ett gränsvärde. För utländska kreditinstitut ska endast skulder hänförliga till verksamhet som kreditinstitutet bedriver från filial i Sverige beaktas. Om kreditinstitutet

Förslagspunkter (4)

 • 1
  Riksdagen antar regeringens förslag till lag om riskskatt för kreditinstitut.
  Behandlas i
  Skatteutskottet
  Betänkande 2021/22:SkU11
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 • 2
  Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i lagen (2021:000) om riskskatt för kreditinstitut.
  Behandlas i
  Skatteutskottet
  Betänkande 2021/22:SkU11
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 • 3
  Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i lagen (1986:468) om avräkning av utländsk skatt.
  Behandlas i
  Skatteutskottet
  Betänkande 2021/22:SkU11
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 • 4
  Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i skatteförfarandelagen (2011:1244).
  Behandlas i
  Skatteutskottet
  Betänkande 2021/22:SkU11
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall

Följdmotioner (3)

Behandlas i betänkande (1)

Propositioner och skrivelser

Propositioner är förslag till nya lagar och lagändringar som regeringen lämnar till riksdagen. Regeringen lämnar också skrivelser, som har en mer redogörande karaktär och inte innehåller förslag till riksdagsbeslut.