Till innehåll på sidan

om riktlinjer för överföringen av verksamheten vid domänverken till aktiebolagsform

Proposition 1991/92:134

Ärendet är avslutat

Inlämnat av
Folkpartiet liberalerna
Tilldelat
Näringsutskottet

Händelser

Bordläggning
1992-03-31
Inlämning
1992-03-31
Hänvisning
1992-04-01
Motionstid slutar
1992-04-21

Propositioner och skrivelser

Propositioner är förslag till nya lagar och lagändringar som regeringen lämnar till riksdagen. Regeringen lämnar också skrivelser, som har en mer redogörande karaktär och inte innehåller förslag till riksdagsbeslut.

Regeringens proposition

1991/92:134

om riktlinjer för överföringen av
verksamheten vid domänverket till
aktiebolagsform

Prop.

1991/92:134

Regeringen förelägger riksdagen vad som har tagits upp i bifogade utdrag
ur regeringsprotokollet den 26 mars 1992 för de åtgärder och de ändamål
som framgår av föredragandens hemställan.

På regeringens vägnar

Carl Bildt

Per Westerberg

Propositionens huvudsakliga innehåll

Riksdagen beslutade i maj 1991 att verksamheten vid domänverket skall
överföras till aktiebolagsform i anslutning till årsskiftet 1991 /92.

I denna proposition behandlas de riktlinjer som skall gälla vid överfö-
ring av domänverkets mark- och fastighetsinnehav och därmed också de
intressen som är kopplade till detta innehav. Som huvudregel föreslås

Förslagspunkter (12)

 1. att riksdagen antar de i propositionen framlagda förslagen till
  Behandlas i

  Betänkande 1991/92:NU33
  Utskottets förslag
  yrk.1 delvis bifall yrk. 2-4 bifall
  Kammarens beslut
  = utskottet
 2. att riksdagen antar de i propositionen framlagda förslagen till
  Behandlas i
 3. att riksdagen godkänner de riktlinjer för försäljning av mark till enskilda som föredragande statsrådet förordat (avsnitt 4)
  Behandlas i
 4. att riksdagen godkänner de riktlinjer för försäljning av mark till enskilda som föredragande statsrådet förordat (avsnitt 4)
  Behandlas i

  Betänkande 1991/92:NU33
  Utskottets förslag
  bifall
  Kammarens beslut
  = utskottet
 5. att riksdagen godkänner de riktlinjer för överföringen av fast egendom från staten till Domän AB som föredragande statsrådet förordat (avsnitt 4)
  Behandlas i

  Betänkande 1991/92:NU33
  Utskottets förslag
  delvis bifall
  Kammarens beslut
  = utskottet
 6. att riksdagen godkänner de riktlinjer för överföringen av fast egendom från staten till Domän AB som föredragande statsrådet förordat (avsnitt 4)
  Behandlas i
 7. att riksdagen godkänner de riktlinjer för överföringen av tillgångar och skulder från staten till Domän AB som föredragande statsrådet förordat (avsnitt 5)
  Behandlas i
 8. att riksdagen godkänner de riktlinjer för överföringen av tillgångar och skulder från staten till Domän AB som föredragande statsrådet förordat (avsnitt 5)
  Behandlas i

  Betänkande 1991/92:NU33
  Utskottets förslag
  bifall
  Kammarens beslut
  = utskottet
 9. att riksdgen godkänner de riktlinjer för det framtida ansvaret för Göta kanalbolag som föredragande statsrådet förordat (avsnitt 6)
  Behandlas i

  Betänkande 1991/92:NU33
  Utskottets förslag
  delvis bifall
  Kammarens beslut
  = utskottet
 10. att riksdgen godkänner de riktlinjer för det framtida ansvaret för Göta kanalbolag som föredragande statsrådet förordat (avsnitt 6)
  Behandlas i
 11. att riksdagen bemyndigar regeringen att genomföra ombildningen av domänverket till ett aktiebolag enligt de riktlinjer föredragande statsrådet förordat.
  Behandlas i
 12. att riksdagen bemyndigar regeringen att genomföra ombildningen av domänverket till ett aktiebolag enligt de riktlinjer föredragande statsrådet förordat.
  Behandlas i

  Betänkande 1991/92:NU33
  Utskottets förslag
  delvis bifall
  Kammarens beslut
  = utskottet

Följdmotioner (32)

Behandlas i betänkande (1)

Propositioner och skrivelser

Propositioner är förslag till nya lagar och lagändringar som regeringen lämnar till riksdagen. Regeringen lämnar också skrivelser, som har en mer redogörande karaktär och inte innehåller förslag till riksdagsbeslut.