Rättsmedicinalverkets hantering av humanbiologiskt material

Proposition 2022/23:82

Ärendet är avslutat

Inlämnat av
Justitiedepartementet
Tilldelat
Justitieutskottet

Händelser

Inlämnad
2023-03-21
Bordlagd
2023-03-21
Hänvisad
2023-03-22
Motionstid slutar
2023-04-05

Propositioner och skrivelser

Propositioner är förslag till nya lagar och lagändringar som regeringen lämnar till riksdagen. Regeringen lämnar också skrivelser, som har en mer redogörande karaktär och inte innehåller förslag till riksdagsbeslut.

Regeringens proposition 2022/23:82

Rättsmedicinalverkets hantering av

Prop.

humanbiologiskt material

2022/23:82
Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen.
Stockholm den 16 mars 2023
Ulf Kristersson
Gunnar Strömmer
(Justitiedepartementet)

Propositionens huvudsakliga innehåll
Hos Rättsmedicinalverket förekommer stora mängder material från den mänskliga kroppen. Materialet är centralt för myndighetens verksamhet, men hur materialet får hanteras är delvis oreglerat. I syfte att skapa tydliga rättsliga förutsättningar för myndighetens hantering och därmed stärka skyddet för människors integritet föreslår regeringen en ny lag om Rättsmedicinalverkets hantering av humanbiologiskt material. Lagen behandlar bland annat frågor om bevarande, utlämnande och förstöring

Förslagspunkter (5)

 • 1
  Riksdagen antar regeringens förslag till lag om Rättsmedicinalverkets hantering av humanbiologiskt material.
  Behandlas i
  Justitieutskottet
  Betänkande 2022/23:JuU19
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 • 2
  Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i lagen (1991:1137) om rättspsykiatrisk undersökning.
  Behandlas i
  Justitieutskottet
  Betänkande 2022/23:JuU19
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 • 3
  Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i lagen (1991:2041) om särskild personutredning i brottmål, m.m.
  Behandlas i
  Justitieutskottet
  Betänkande 2022/23:JuU19
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 • 4
  Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400).
  Behandlas i
  Justitieutskottet
  Betänkande 2022/23:JuU19
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 • 5
  Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i biobankslagen (2023:38).
  Behandlas i
  Justitieutskottet
  Betänkande 2022/23:JuU19
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall

Följdmotioner (1)

Behandlas i betänkande (1)

Propositioner och skrivelser

Propositioner är förslag till nya lagar och lagändringar som regeringen lämnar till riksdagen. Regeringen lämnar också skrivelser, som har en mer redogörande karaktär och inte innehåller förslag till riksdagsbeslut.