om vissa körkortsfrågor

Proposition 1975/76:155

Propositioner och skrivelser

Propositioner är förslag till nya lagar och lagändringar som regeringen lämnar till riksdagen. Regeringen lämnar också skrivelser, som har en mer redogörande karaktär och inte innehåller förslag till riksdagsbeslut.

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma.

Prop.
1975/76:155 Regeringens proposition

1975/76:155

om
vissa körkortsfrågor;

beslutad
den 18 mars 1976.

Regeringen
förelägger riksdagen vad som har upptagits i bifogade ut­drag av
regeringsprolokoll för den åtgärd som föredraganden har hem­ställt om.


regeringens vägnar

OLOF
PALME

BENGT
NORLING

Propositionens
huvudsakliga innehåll

I
propositionen behandlas olika frågor angående körkort, såsom lämpUghetskraven
beträffande körkortshavare, förutsättningarna och formerna för
körkortsingripande samt åtgärder i fråga om den som har nordiskt körkort.

När
det gäller lämplighetskraven föreslås en mera individualiserad och nyanserad
bedömning än den nuvarande. Nykterhetskravets bety­delse

Propositioner och skrivelser

Propositioner är förslag till nya lagar och lagändringar som regeringen lämnar till riksdagen. Regeringen lämnar också skrivelser, som har en mer redogörande karaktär och inte innehåller förslag till riksdagsbeslut.