Till innehåll på sidan

om utbildning av piloter för den civila luftfarten m.m.;beslutad den 26 juni 1980.

Proposition 1980/81:6

Propositioner och skrivelser

Propositioner är förslag till nya lagar och lagändringar som regeringen lämnar till riksdagen. Regeringen lämnar också skrivelser, som har en mer redogörande karaktär och inte innehåller förslag till riksdagsbeslut.

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma.

Regeringens proposition

1980/81:6

om utbildning av piloter för den civila luftfarten m. m.

beslutad den 26 juni 1980.

Regeringen föreslår riksdagen att antaga det förslag som
har upptagits i bifogade utdrag av regeringsprotokoll.

På regeringens vägnar

THORBJÖRN FÄLLDIN

ULF ADELSOHN

Propositionens huvudsakliga innehåll

I propositionen föreslås att en civil pilotutbildning
inrättas. Avsikten med den nya utbildningen är att flygvapnet skall få behålla
sina piloter samtidigt som främst SAS behov av svenska piloter tillgodoses.
Kostnaden för att utbilda en Viggenpilot uppgår till ca 4 milj. kr. exklusive
kapitalkostnaderna. En pilot som utbildas civilt enligt de krav som SAS ställer
beräknas kosta

Propositioner och skrivelser

Propositioner är förslag till nya lagar och lagändringar som regeringen lämnar till riksdagen. Regeringen lämnar också skrivelser, som har en mer redogörande karaktär och inte innehåller förslag till riksdagsbeslut.