om näringspolitik för tillväxt

Proposition 1990/91:87

Ärendet är avslutat

Inlämnat av
Socialdemokraterna
Tilldelat
Utbildningsutskottet

Händelser

Bordläggning
1991-02-14
Inlämning
1991-02-14
Hänvisning
1991-02-15
Motionstid slutar
1991-03-06

Propositioner och skrivelser

Propositioner är förslag till nya lagar och lagändringar som regeringen lämnar till riksdagen. Regeringen lämnar också skrivelser, som har en mer redogörande karaktär och inte innehåller förslag till riksdagsbeslut.

Regeringens proposition
1990/91:87
om näringspolitik
för tillväxt
1 Riksdagen 1990/91. 1 saml. Nr87
Regeringens proposition
1990/91:87
om näringspolitik för tillväxt

Prop.
1990/91:87
Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen.
Föredragande vid regeringssammanträdet har varit chefen för industride-
partementet samt cheferna för kommunikations-, jordbruks- och civilde-
partementen och t. f. chefen för utbildningsdepartementet.
Stockholm den 7 februari 1991
På regeringens vägnar
Ingvar Carlsson
Rune Molin
Propositionens huvudsakliga innehåll
Näringspolitiken inriktas på att inom ett stort antal områden främja den
strukturomvandling som krävs för att möta bl. a. ändrade efterfrågemöns-
ter, ökad internationell integration och nya konkurrentländer. I denna
omställning

Förslagspunkter (167)

 • 1
  att riksdagen antar förslaget till avveckling av stödet till sockerbruken på Öland och Gotland (avsnitt 7.5)
  Behandlas i

  Betänkande 1990/91:JoU25
  Utskottets förslag
  bifall
  Kammarens beslut
  = utskottet
 • 1
  att riksdagen antar förslaget till avveckling av stödet till sockerbruken på Öland och Gotland (avsnitt 7.5)
  Behandlas i
 • 2
  att riksdagen till Bidrag till fiskets rationalisering m.m. för budgetåret 1991/92 anvisar ett förslagsanslag på 9 388 000 kr.
  Behandlas i
 • 2
  att riksdagen till Bidrag till fiskets rationalisering m.m. för budgetåret 1991/92 anvisar ett förslagsanslag på 9 388 000 kr.
  Behandlas i

  Betänkande 1990/91:JoU25
  Utskottets förslag
  bifall
  Kammarens beslut
  = utskottet
 • 3
  att riksdagen bemyndigar regeringen att teckna borgen för lån till bolag i vilka statens vattenfallsverk förvaltar statens aktier intill ett sammanlagt belopp om 15 637 000 000 kr., varav högst 750 000 000 kr. till eldistributionsbolag
  Behandlas i

  Betänkande 1990/91:NU38
  Utskottets förslag
  bifall
  Kammarens beslut
  = utskottet
 • 3
  att riksdagen bemyndigar regeringen att teckna borgen för lån till bolag i vilka statens vattenfallsverk förvaltar statens aktier intill ett sammanlagt belopp om 15 637 000 000 kr., varav högst 750 000 000 kr. till eldistributionsbolag
  Behandlas i
 • 4
  att riksdagen bemyndigar regeringen att under år 1991 besluta i frågor som rör förvärv av aktier eller bildande av bolag inom statens vattenfallsverks verksamhetsområde inom en ram om 75 000 000 kr.
  Behandlas i
 • 4
  att riksdagen bemyndigar regeringen att under år 1991 besluta i frågor som rör förvärv av aktier eller bildande av bolag inom statens vattenfallsverks verksamhetsområde inom en ram om 75 000 000 kr.
  Behandlas i

  Betänkande 1990/91:NU38
  Utskottets förslag
  bifall
  Kammarens beslut
  = utskottet
 • 5
  att riksdagen antar det i propositionen framlagda förslaget till
  Behandlas i

  Betänkande 1990/91:NU35
  Utskottets förslag
  bifall
  Kammarens beslut
  = utskottet
 • 5
  att riksdagen antar det i propositionen framlagda förslaget till
  Behandlas i
 • 6
  att riksdagen godkänner riktlinjerna för grundutbildningen inom högskolan (avsnitt 4.2)
  Behandlas i
 • 6
  att riksdagen godkänner riktlinjerna för grundutbildningen inom högskolan (avsnitt 4.2)
  Behandlas i

  Betänkande 1990/91:UbU12
  Utskottets förslag
  delvis bifall
  Kammarens beslut
  = utskottet
 • 7
  att riksdagen godkänner riktlinjerna för studiefinansieringen inom forskarutbildningen inom det tekniska området (avsnitt 4.2).
  Behandlas i

  Betänkande 1990/91:UbU13
  Utskottets förslag
  bifall
  Kammarens beslut
  = utskottet
 • 7
  att riksdagen godkänner riktlinjerna för studiefinansieringen inom forskarutbildningen inom det tekniska området (avsnitt 4.2).
  Behandlas i
 • 8
  att riksdagen antar förslagen till riktlinjerna för svenskt deltagande i Europeiskt forsknings- och utvecklingssamarbete (avsnitt 4.3)
  Behandlas i
 • 8
  att riksdagen antar förslagen till riktlinjerna för svenskt deltagande i Europeiskt forsknings- och utvecklingssamarbete (avsnitt 4.3)
  Behandlas i

  Betänkande 1990/91:NU35
  Utskottets förslag
  bifall
  Kammarens beslut
  = utskottet
 • 9
  att riksdagen antar förslagen till riktlinjerna för utseende av provnings- och certifieringsorgan (avsnitt 4.5)
  Behandlas i

  Betänkande 1990/91:NU35
  Utskottets förslag
  bifall
  Kammarens beslut
  = utskottet
 • 9
  att riksdagen antar förslagen till riktlinjerna för utseende av provnings- och certifieringsorgan (avsnitt 4.5)
  Behandlas i
 • 10
  att riksdagen godkänner att, med ändring av tidigare beslut avseende användningen av de medel som inflyter till följd av avskattnignen av juridiska personer förutom handelsbolag, 5 mijarder kronor överförs budgetåret 1991/92 till infrastrukturinvesteringar på trafikområdet (infrastrukturfonden) (avsnitt 5.2.1)
  Behandlas i
 • 10
  att riksdagen godkänner att, med ändring av tidigare beslut avseende användningen av de medel som inflyter till följd av avskattnignen av juridiska personer förutom handelsbolag, 5 mijarder kronor överförs budgetåret 1991/92 till infrastrukturinvesteringar på trafikområdet (infrastrukturfonden) (avsnitt 5.2.1)
  Behandlas i

  Betänkande 1990/91:TU24
  Utskottets förslag
  avslag
  Kammarens beslut
  = utskottet
 • 11
  att riksdagen godkänner att medlen till infrastrukturinvesteringar på trafikområdet (infrastrukturfonden) överförs till räntebärande kontor i riksgälden (avsnitt 5.2)
  Behandlas i

  Betänkande 1990/91:TU24
  Utskottets förslag
  avslag
  Kammarens beslut
  = utskottet
 • 11
  att riksdagen godkänner att medlen till infrastrukturinvesteringar på trafikområdet (infrastrukturfonden) överförs till räntebärande kontor i riksgälden (avsnitt 5.2)
  Behandlas i
 • 12
  att riksdagen godkänner vad i propositionen anförts om användningen, fördelning och administration av medlen till infrastrukturfonden på trafikområdet (infrastrukturfonden) (avsnitt 5.2)
  Behandlas i
 • 12
  att riksdagen godkänner vad i propositionen anförts om användningen, fördelning och administration av medlen till infrastrukturfonden på trafikområdet (infrastrukturfonden) (avsnitt 5.2)
  Behandlas i

  Betänkande 1990/91:TU24
  Utskottets förslag
  avslag
  Kammarens beslut
  = utskottet
 • 13
  att riksdagen godkänner inriktningen av den politiska styrnignen av investeringsplaneringen (avsnitt 5.3)
  Behandlas i

  Betänkande 1990/91:TU24
  Utskottets förslag
  bifall
  Kammarens beslut
  = utskottet
 • 13
  att riksdagen godkänner inriktningen av den politiska styrnignen av investeringsplaneringen (avsnitt 5.3)
  Behandlas i
 • 14
  att riksdagen godkänner inriktningen av den trafikgrensövergripande investeringsplaneringen (avsnitt 5.3.1)
  Behandlas i
 • 14
  att riksdagen godkänner inriktningen av den trafikgrensövergripande investeringsplaneringen (avsnitt 5.3.1)
  Behandlas i

  Betänkande 1990/91:TU24
  Utskottets förslag
  bifall
  Kammarens beslut
  = utskottet
 • 15
  att riksdagen godkänner inriktningen av investeringsplaneringen vid vägverket resp. banverket (avsnitt 5.3.2 och 5.3.3)
  Behandlas i

  Betänkande 1990/91:TU25
  Utskottets förslag
  bifall
  Kammarens beslut
  = utskottet
 • 15
  att riksdagen godkänner inriktningen av investeringsplaneringen vid vägverket resp. banverket (avsnitt 5.3.2 och 5.3.3)
  Behandlas i
 • 16
  att riksdagen godkänner principer att det politiska och ekonomiska ansvaret för huvuddelen av statskommunvägarna samt enskilda vägarna skall överföras til kommunerna (avsnitt 5.3.2)
  Behandlas i
 • 16
  att riksdagen godkänner principer att det politiska och ekonomiska ansvaret för huvuddelen av statskommunvägarna samt enskilda vägarna skall överföras til kommunerna (avsnitt 5.3.2)
  Behandlas i

  Betänkande 1990/91:TU26
  Utskottets förslag
  bifall
  Kammarens beslut
  = utskottet
 • 17
  att riksdagen godkänner inriktningen av investeringsplaneringen vid luftfartsverket resp. sjöfartsverket (avsnitt 5.3.4)
  Behandlas i

  Betänkande 1990/91:TU27
  Utskottets förslag
  bifall
  Kammarens beslut
  = utskottet
 • 17
  att riksdagen godkänner inriktningen av investeringsplaneringen vid luftfartsverket resp. sjöfartsverket (avsnitt 5.3.4)
  Behandlas i
 • 18
  att riksdagen godkänner inriktningen av vägverkets framtida organisation (avsnitt 5.4.1)
  Behandlas i
 • 18
  att riksdagen godkänner inriktningen av vägverkets framtida organisation (avsnitt 5.4.1)
  Behandlas i

  Betänkande 1990/91:TU26
  Utskottets förslag
  bifall
  Kammarens beslut
  = utskottet
 • 19
  att riksdagen godkänner att vägverkets lån i riksgäldskontoret överförs till vägverkets Investerings AB (avsnitt 5.4.2)
  Behandlas i

  Betänkande 1990/91:TU26
  Utskottets förslag
  bifall
  Kammarens beslut
  = utskottet
 • 19
  att riksdagen godkänner att vägverkets lån i riksgäldskontoret överförs till vägverkets Investerings AB (avsnitt 5.4.2)
  Behandlas i
 • 20
  att riksdagen godkänner den förordade principen för avgiftsuttag på befintliga vägar (avsnitt 5.5)
  Behandlas i
 • 20
  att riksdagen godkänner den förordade principen för avgiftsuttag på befintliga vägar (avsnitt 5.5)
  Behandlas i

  Betänkande 1990/91:TU26
  Utskottets förslag
  bifall
  Kammarens beslut
  = utskottet
 • 21
  att riksdagen godkänner förslaget till principer för byggande av ny bro över Svinesund (avsnitt 5.5)
  Behandlas i

  Betänkande 1990/91:TU26
  Utskottets förslag
  bifall
  Kammarens beslut
  = utskottet
 • 21
  att riksdagen godkänner förslaget till principer för byggande av ny bro över Svinesund (avsnitt 5.5)
  Behandlas i
 • 22
  att riksdagen godkänner att också andra väganordningar än själva vägen får lånefinansieras (avsnitt 5.5)
  Behandlas i
 • 22
  att riksdagen godkänner att också andra väganordningar än själva vägen får lånefinansieras (avsnitt 5.5)
  Behandlas i

  Betänkande 1990/91:TU26
  Utskottets förslag
  bifall
  Kammarens beslut
  = utskottet
 • 23
  att riksdagen godkänner att medel ur infrastrukturfonden får användas för vägförstärkningar i enlighet med vad i propositionen har anförts (avsnitt 5.5).
  Behandlas i

  Betänkande 1990/91:TU26
  Utskottets förslag
  delvis bifall
  Kammarens beslut
  = utskottet
 • 23
  att riksdagen godkänner att medel ur infrastrukturfonden får användas för vägförstärkningar i enlighet med vad i propositionen har anförts (avsnitt 5.5).
  Behandlas i
 • 24
  att riksdagen godkänner beträffande överenskommelser om trafiken och miljön i storstadsregionerna vad i propositionen anförts om en lagstiftning om avgifter på väg- och gatutrafiken, om ny teknologi inom vägtrafikområdet och ett elektroniskt betalsystem samt om utgångspunkter för finansiering av trafikinvesteringar med medel ur infrastrukturfonden (avsnitt 5.10.3)
  Behandlas i
 • 24
  att riksdagen godkänner beträffande överenskommelser om trafiken och miljön i storstadsregionerna vad i propositionen anförts om en lagstiftning om avgifter på väg- och gatutrafiken, om ny teknologi inom vägtrafikområdet och ett elektroniskt betalsystem samt om utgångspunkter för finansiering av trafikinvesteringar med medel ur infrastrukturfonden (avsnitt 5.10.3)
  Behandlas i

  Betänkande 1990/91:TU24
  Utskottets förslag
  delvis bifall
  Kammarens beslut
  = utskottet
 • 25
  att riksdagen godkänner att det statliga ansvaret skall omfatta telefonitjänsten i hela landet (avsnitt 6.2.2)
  Behandlas i

  Betänkande 1990/91:TU28
  Utskottets förslag
  bifall
  Kammarens beslut
  = utskottet
 • 25
  att riksdagen godkänner att det statliga ansvaret skall omfatta telefonitjänsten i hela landet (avsnitt 6.2.2)
  Behandlas i
 • 26
  att riksdagen godkänner förslagen angående televerkets kapitalstruktur (redovisning av pensionsskuld, av skatemotsvarighet, engångsinleverans samt soliditet) (avsnitt 6.2.3)
  Behandlas i
 • 26
  att riksdagen godkänner förslagen angående televerkets kapitalstruktur (redovisning av pensionsskuld, av skatemotsvarighet, engångsinleverans samt soliditet) (avsnitt 6.2.3)
  Behandlas i

  Betänkande 1990/91:TU28
  Utskottets förslag
  bifall
  Kammarens beslut
  = utskottet
 • 27
  att riksdagen godkänner de ekonomiska målen för televerket under perioden 1992--1994 avseende avkastning, utdelning, priser, totalproduktivitet och delegering av beslut om televerkets taxor (avsnitt 6.2.3)
  Behandlas i

  Betänkande 1990/91:TU28
  Utskottets förslag
  bifall
  Kammarens beslut
  = utskottet
 • 27
  att riksdagen godkänner de ekonomiska målen för televerket under perioden 1992--1994 avseende avkastning, utdelning, priser, totalproduktivitet och delegering av beslut om televerkets taxor (avsnitt 6.2.3)
  Behandlas i
 • 28
  att riksdagen godkänner att särredovisningen av televerkets konkurrensutsatta verksamhet avskaffas fr.o.m. verksamhetsåret 1991 (avsnitt 6.2.3)
  Behandlas i
 • 28
  att riksdagen godkänner att särredovisningen av televerkets konkurrensutsatta verksamhet avskaffas fr.o.m. verksamhetsåret 1991 (avsnitt 6.2.3)
  Behandlas i

  Betänkande 1990/91:TU28
  Utskottets förslag
  bifall
  Kammarens beslut
  = utskottet
 • 29
  att riksdagen godkänner förslagen beträffande televerkets inveseringar, service- och kvalitetsmål för perioden 1992--1994 (avsnitt 6.2.3)
  Behandlas i

  Betänkande 1990/91:TU28
  Utskottets förslag
  bifall
  Kammarens beslut
  = utskottet
 • 29
  att riksdagen godkänner förslagen beträffande televerkets inveseringar, service- och kvalitetsmål för perioden 1992--1994 (avsnitt 6.2.3)
  Behandlas i
 • 30
  att riksdagen godkänner att televerkets associatiionsform skall ändras fr.o.m. den 1 juli 1992 (avsnitt 6.2.4)
  Behandlas i
 • 30
  att riksdagen godkänner att televerkets associatiionsform skall ändras fr.o.m. den 1 juli 1992 (avsnitt 6.2.4)
  Behandlas i

  Betänkande 1990/91:TU28
  Utskottets förslag
  bifall
  Kammarens beslut
  = utskottet
 • 31
  att riksdagen godkänner förslagen till principer för hur televerkets särskilda åtaganden skall redovisas och ersättas (avsnitt 6.2.5)
  Behandlas i

  Betänkande 1990/91:TU28
  Utskottets förslag
  bifall
  Kammarens beslut
  = utskottet
 • 31
  att riksdagen godkänner förslagen till principer för hur televerkets särskilda åtaganden skall redovisas och ersättas (avsnitt 6.2.5)
  Behandlas i
 • 32
  att riksdagen godkänner förslaget till nytt konsortialavtal avseende SOS Alarmering AB (avsnitt 6.2.5).
  Behandlas i
 • 32
  att riksdagen godkänner förslaget till nytt konsortialavtal avseende SOS Alarmering AB (avsnitt 6.2.5).
  Behandlas i

  Betänkande 1990/91:TU28
  Utskottets förslag
  bifall
  Kammarens beslut
  = utskottet
 • 33
  att riksdagen godkänner förslagen om en översyn av förutsättningarna och formerna för postverkets verksamhet (avsnitt 6.3.1)
  Behandlas i

  Betänkande 1990/91:TU29
  Utskottets förslag
  bifall
  Kammarens beslut
  = utskottet
 • 33
  att riksdagen godkänner förslagen om en översyn av förutsättningarna och formerna för postverkets verksamhet (avsnitt 6.3.1)
  Behandlas i
 • 34
  att riksdagen godkänner vad i propositionen anförts om de ekonomiska målen och inriktningen av postverkets verksamhet och förslaget om delegering av portobeslut till postverket fr.o.m. verksamhetsåret 1992 (avsnitt 6.3.3)
  Behandlas i
 • 34
  att riksdagen godkänner vad i propositionen anförts om de ekonomiska målen och inriktningen av postverkets verksamhet och förslaget om delegering av portobeslut till postverket fr.o.m. verksamhetsåret 1992 (avsnitt 6.3.3)
  Behandlas i

  Betänkande 1990/91:TU29
  Utskottets förslag
  bifall
  Kammarens beslut
  = utskottet
 • 35
  att riksdagen godkänner att prismål för totalproduktivitet införs för postverket fr.o.m. verksamhetsåret 1992 (avsnitt 6.3.3)
  Behandlas i

  Betänkande 1990/91:TU29
  Utskottets förslag
  bifall
  Kammarens beslut
  = utskottet
 • 35
  att riksdagen godkänner att prismål för totalproduktivitet införs för postverket fr.o.m. verksamhetsåret 1992 (avsnitt 6.3.3)
  Behandlas i
 • 36
  att riksdagen godkänner att postverkets nästa treårsplan skall omfatta åren 1992--1994 (avsnitt 6.3.3)
  Behandlas i
 • 36
  att riksdagen godkänner att postverkets nästa treårsplan skall omfatta åren 1992--1994 (avsnitt 6.3.3)
  Behandlas i

  Betänkande 1990/91:TU29
  Utskottets förslag
  delvis bifall
  Kammarens beslut
  = utskottet
 • 37
  att riksdagen godkänner att Postens Diligenstrafik avskiljs från affärsverket och överförs till Swebus AB inom SJ-koncernen (avsnitt 6.3.3).
  Behandlas i

  Betänkande 1990/91:TU29
  Utskottets förslag
  bifall
  Kammarens beslut
  = utskottet
 • 37
  att riksdagen godkänner att Postens Diligenstrafik avskiljs från affärsverket och överförs till Swebus AB inom SJ-koncernen (avsnitt 6.3.3).
  Behandlas i
 • 38
  att riksdagen godkänner att soliditeten för SJ skall vara 40 % för affärsverket och 35 % för koncernen under återstoden av SJs rekonstruktionsperiod t.o.m. den 31 december 1992 (avsnitt 6.4)
  Behandlas i
 • 38
  att riksdagen godkänner att soliditeten för SJ skall vara 40 % för affärsverket och 35 % för koncernen under återstoden av SJs rekonstruktionsperiod t.o.m. den 31 december 1992 (avsnitt 6.4)
  Behandlas i

  Betänkande 1990/91:TU25
  Utskottets förslag
  bifall
  Kammarens beslut
  = utskottet
 • 39
  att riksdagen godkänner att verksamheten vid affärsverket statens vattenfallsverk med undantag för affärsverkets storkraftnät och samkörningsförbindelser överförs till ett aktiebolag, vid årsskiftet 1991-1992 (avsnitt 6.5)
  Behandlas i

  Betänkande 1990/91:NU38
  Utskottets förslag
  bifall
  Kammarens beslut
  = utskottet
 • 39
  att riksdagen godkänner att verksamheten vid affärsverket statens vattenfallsverk med undantag för affärsverkets storkraftnät och samkörningsförbindelser överförs till ett aktiebolag, vid årsskiftet 1991-1992 (avsnitt 6.5)
  Behandlas i
 • 40
  att riksdagen godkänner att de riktlinjer för överföringen av tillgångar och skulder från afärsverket statens vattenfallsverk till det nya aktiebolag som regeringen förordat (avsnitt 6.5)
  Behandlas i
 • 40
  att riksdagen godkänner att de riktlinjer för överföringen av tillgångar och skulder från afärsverket statens vattenfallsverk till det nya aktiebolag som regeringen förordat (avsnitt 6.5)
  Behandlas i

  Betänkande 1990/91:NU38
  Utskottets förslag
  bifall
  Kammarens beslut
  = utskottet
 • 41
  att riksdagen godkänner att staten fortsätter att ansvara för statens vattenfallsverks borgensförbindelser intill ett belopp om 13 637 milj.kr. (avsnitt 6.5)
  Behandlas i

  Betänkande 1990/91:NU38
  Utskottets förslag
  bifall
  Kammarens beslut
  = utskottet
 • 41
  att riksdagen godkänner att staten fortsätter att ansvara för statens vattenfallsverks borgensförbindelser intill ett belopp om 13 637 milj.kr. (avsnitt 6.5)
  Behandlas i
 • 42
  att riksdagen godkänner att statens vattenfallsverks statslån om 17 500 milj.kr. förvaltas av riksgäldskontoret under en övergångsperiod (avsnitt 6.5)
  Behandlas i
 • 42
  att riksdagen godkänner att statens vattenfallsverks statslån om 17 500 milj.kr. förvaltas av riksgäldskontoret under en övergångsperiod (avsnitt 6.5)
  Behandlas i

  Betänkande 1990/91:NU38
  Utskottets förslag
  bifall
  Kammarens beslut
  = utskottet
 • 43
  att riksdagen godkänner en aktieram på 5 000 milj.kr. för det i moment 28 avsedda nya bolagets upplåning i riksgäldskontoret under femårsperioden 1992-1996 (avsnitt 6.5)
  Behandlas i

  Betänkande 1990/91:NU38
  Utskottets förslag
  bifall
  Kammarens beslut
  = utskottet
 • 43
  att riksdagen godkänner en aktieram på 5 000 milj.kr. för det i moment 28 avsedda nya bolagets upplåning i riksgäldskontoret under femårsperioden 1992-1996 (avsnitt 6.5)
  Behandlas i
 • 44
  att riksdagen godkänner att Trollhätte kanalverk ombildas till ett aktiebolag med ansvar för drift och förvaltning av kanalrörelsen (avsnitt 6.5)
  Behandlas i
 • 44
  att riksdagen godkänner att Trollhätte kanalverk ombildas till ett aktiebolag med ansvar för drift och förvaltning av kanalrörelsen (avsnitt 6.5)
  Behandlas i

  Betänkande 1990/91:NU38
  Utskottets förslag
  bifall
  Kammarens beslut
  = utskottet
 • 45
  att riksdagen godkänner att statens vattenfallsverks sektoransvar för elkraftsteknisk forskning och utveckling överförs till den nya näringspolitiska myndigheten (avsnitt 6.5)
  Behandlas i

  Betänkande 1990/91:NU38
  Utskottets förslag
  delvis bifall
  Kammarens beslut
  = utskottet
 • 45
  att riksdagen godkänner att statens vattenfallsverks sektoransvar för elkraftsteknisk forskning och utveckling överförs till den nya näringspolitiska myndigheten (avsnitt 6.5)
  Behandlas i
 • 46
  att riksdagen godkänner att verksamheten vid domänverket överförs till ett av staten ägt aktiebolag enligt de principer vi har förordat (avsnitt 6.5)
  Behandlas i
 • 46
  att riksdagen godkänner att verksamheten vid domänverket överförs till ett av staten ägt aktiebolag enligt de principer vi har förordat (avsnitt 6.5)
  Behandlas i

  Betänkande 1990/91:NU38
  Utskottets förslag
  bifall
  Kammarens beslut
  = utskottet
 • 47
  att riksdagen godkänner att domänverket medges rätt att under budgetåret 1991/92 inom en ram av 2 000 000 kr. fritt låna upp medel för sin verksamhet och fritt placera eventuell överskottslikviditet enligt vad vi förordat (avsnitt 6.6)
  Behandlas i

  Betänkande 1990/91:NU38
  Utskottets förslag
  bifall
  Kammarens beslut
  = utskottet
 • 47
  att riksdagen godkänner att domänverket medges rätt att under budgetåret 1991/92 inom en ram av 2 000 000 kr. fritt låna upp medel för sin verksamhet och fritt placera eventuell överskottslikviditet enligt vad vi förordat (avsnitt 6.6)
  Behandlas i
 • 48
  att riksdagen godkänner förslag till nya riktlinjer för inrikes flygtrafik från den 1 januari 1992 (avsnitt 7.3).
  Behandlas i
 • 48
  att riksdagen godkänner förslag till nya riktlinjer för inrikes flygtrafik från den 1 januari 1992 (avsnitt 7.3).
  Behandlas i

  Betänkande 1990/91:TU27
  Utskottets förslag
  bifall
  Kammarens beslut
  = utskottet
 • 50
  att riksdagen godkänner riktlinjerna i övrigt för konkurrenspolitiken (avsnitt 7)
  Behandlas i

  Betänkande 1990/91:NU33
  Utskottets förslag
  bifall
  Kammarens beslut
  = utskottet
 • 50
  att riksdagen godkänner riktlinjerna i övrigt för konkurrenspolitiken (avsnitt 7)
  Behandlas i
 • 51
  att riksdagen godkänner ändrade riktlinjer och det minskade kapitalbehovet för stöd till industriellt utvecklingsarbete genom stiftelsefonden för industriellt utvecklingsarbete som angetts (avsnitt 8.2)
  Behandlas i
 • 51
  att riksdagen godkänner ändrade riktlinjer och det minskade kapitalbehovet för stöd till industriellt utvecklingsarbete genom stiftelsefonden för industriellt utvecklingsarbete som angetts (avsnitt 8.2)
  Behandlas i

  Betänkande 1990/91:NU35
  Utskottets förslag
  delvis bifall
  Kammarens beslut
  = utskottet
 • 52
  att riksdagen godkänner förslag till nytt finansieringssystem för produktutvecklingsprojekt (avsnitt 8.3)
  Behandlas i

  Betänkande 1990/91:NU35
  Utskottets förslag
  bifall
  Kammarens beslut
  = utskottet
 • 52
  att riksdagen godkänner förslag till nytt finansieringssystem för produktutvecklingsprojekt (avsnitt 8.3)
  Behandlas i
 • 53
  att riksdagen antar förslagen till riktlinjerna för regionalpolitiskt företagsstöd till vissa ideella- och intresseorganisationer (avsnitt 8.8).
  Behandlas i
 • 53
  att riksdagen antar förslagen till riktlinjerna för regionalpolitiskt företagsstöd till vissa ideella- och intresseorganisationer (avsnitt 8.8).
  Behandlas i

  Betänkande 1990/91:AU13
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  = utskottet
 • 54
  att riksdagen godkänner att inrätta en ny myndighet för näringspolitiska frågor från den 1 juli 1991 (avsnitt 9.2)
  Behandlas i

  Betänkande 1990/91:NU35
  Utskottets förslag
  bifall
  Kammarens beslut
  = utskottet
 • 54
  att riksdagen godkänner att inrätta en ny myndighet för näringspolitiska frågor från den 1 juli 1991 (avsnitt 9.2)
  Behandlas i
 • 55
  att riksdagen godkänner att statens energiverk, statens industriverk och styrelsen för teknisk utveckling avvecklas från och med den 1 juli 1991 (avsnitt 9.2)
  Behandlas i
 • 55
  att riksdagen godkänner att statens energiverk, statens industriverk och styrelsen för teknisk utveckling avvecklas från och med den 1 juli 1991 (avsnitt 9.2)
  Behandlas i

  Betänkande 1990/91:NU35
  Utskottets förslag
  bifall
  Kammarens beslut
  = utskottet
 • 56
  att riksdagen bemyndigar regeringen att besluta om bidrag ur infrastrukturfonden till investeringar i järnvägar, vägar och kollektivtrafikanläggningar intill ett belopp av 20 miljarder kronor (1991 års penningvärde) (avsnitt 5.2.1)
  Behandlas i

  Betänkande 1990/91:TU24
  Utskottets förslag
  avslag
  Kammarens beslut
  = utskottet
 • 56
  att riksdagen bemyndigar regeringen att besluta om bidrag ur infrastrukturfonden till investeringar i järnvägar, vägar och kollektivtrafikanläggningar intill ett belopp av 20 miljarder kronor (1991 års penningvärde) (avsnitt 5.2.1)
  Behandlas i
 • 57
  att riksdagen bemyndigar att genomföra ombildning av affärsverket statens vattenfallsverk i enlighet med de riktlinjerna regeringen redovisat (avsnitt 6.5)
  Behandlas i
 • 57
  att riksdagen bemyndigar att genomföra ombildning av affärsverket statens vattenfallsverk i enlighet med de riktlinjerna regeringen redovisat (avsnitt 6.5)
  Behandlas i

  Betänkande 1990/91:NU38
  Utskottets förslag
  bifall
  Kammarens beslut
  = utskottet
 • 58
  att riksdagen bemyndigar regeringen att under budgetåret 1991/92 besluta om försäljning av staten tillhörig fast egendom under domänverkets förvaltning inom en ram av 950 000 000 kr., i enlighet med vad föredragande statsrådet förordat (avsnitt 6.6).
  Behandlas i

  Betänkande 1990/91:NU38
  Utskottets förslag
  delvis bifall
  Kammarens beslut
  = utskottet
 • 58
  att riksdagen bemyndigar regeringen att under budgetåret 1991/92 besluta om försäljning av staten tillhörig fast egendom under domänverkets förvaltning inom en ram av 950 000 000 kr., i enlighet med vad föredragande statsrådet förordat (avsnitt 6.6).
  Behandlas i
 • 59
  att riksdagen anvisar till infrastrukturinvestringar på trafikområdet (infrastrukturfonden) på tilläggsbudget till statsbudgeten budgetåret 1990/91 under sjätte huvudtiteln ett anslag på 5 miljarder kronor (avsnitt 5.2.1).
  Behandlas i
 • 59
  att riksdagen anvisar till infrastrukturinvestringar på trafikområdet (infrastrukturfonden) på tilläggsbudget till statsbudgeten budgetåret 1990/91 under sjätte huvudtiteln ett anslag på 5 miljarder kronor (avsnitt 5.2.1).
  Behandlas i

  Betänkande 1990/91:TU24
  Utskottets förslag
  avslag
  Kammarens beslut
  = utskottet
 • 10002
  att riksdagen till Stöd till sockerbruken på Öland och Gotland m.m. för budgetåret 1991/92 anvisar ett förslagsanslag på 24 500 000 kr.
  Behandlas i

  Betänkande 1990/91:JoU25
  Utskottets förslag
  bifall
  Kammarens beslut
  = utskottet
 • 10002
  att riksdagen till Stöd till sockerbruken på Öland och Gotland m.m. för budgetåret 1991/92 anvisar ett förslagsanslag på 24 500 000 kr.
  Behandlas i
 • 10003
  att riksdagen antar de i propositionen framlagda förslagen till
  Behandlas i
 • 10003
  att riksdagen antar de i propositionen framlagda förslagen till
  Behandlas i

  Betänkande 1990/91:JoU25
  Utskottets förslag
  bifall
  Kammarens beslut
  = utskottet
 • 10004
  att riksdagen till Fiskeriverket för budgetåret 1991/92 anvisar ett förslagsanslag på 41 092 000 kr.
  Behandlas i

  Betänkande 1990/91:JoU25
  Utskottets förslag
  bifall
  Kammarens beslut
  = utskottet
 • 10004
  att riksdagen till Fiskeriverket för budgetåret 1991/92 anvisar ett förslagsanslag på 41 092 000 kr.
  Behandlas i
 • 10005
  att riksdagen till Främjande av fiskerinäringen för budgetåret 1991/92 anvisar ett reservationsanslag på 7 865 000 kr.
  Behandlas i
 • 10005
  att riksdagen till Främjande av fiskerinäringen för budgetåret 1991/92 anvisar ett reservationsanslag på 7 865 000 kr.
  Behandlas i

  Betänkande 1990/91:JoU25
  Utskottets förslag
  bifall
  Kammarens beslut
  = utskottet
 • 10006
  att riksdagen till Isbrytarhjälp åt fiskarbefolkningen för budgetåret 1991/92 anvisar ett förslagsanslag på 1 000 kr.
  Behandlas i

  Betänkande 1990/91:JoU25
  Utskottets förslag
  bifall
  Kammarens beslut
  = utskottet
 • 10006
  att riksdagen till Isbrytarhjälp åt fiskarbefolkningen för budgetåret 1991/92 anvisar ett förslagsanslag på 1 000 kr.
  Behandlas i
 • 10007
  att riksdagen medger att statsbidrag till fiskets rationalisering beviljas med sammanlagt högst 9 388 000 kr. under budgetåret 1991/92
  Behandlas i
 • 10007
  att riksdagen medger att statsbidrag till fiskets rationalisering beviljas med sammanlagt högst 9 388 000 kr. under budgetåret 1991/92
  Behandlas i

  Betänkande 1990/91:JoU25
  Utskottets förslag
  bifall
  Kammarens beslut
  = utskottet
 • 10008
  att riksdagen till Täckande av förluster vid statlig kreditgaranti till fiske för budgetåret 1991/92 anvisar ett förslagsanslag på 1 000 kr.
  Behandlas i

  Betänkande 1990/91:JoU25
  Utskottets förslag
  bifall
  Kammarens beslut
  = utskottet
 • 10008
  att riksdagen till Täckande av förluster vid statlig kreditgaranti till fiske för budgetåret 1991/92 anvisar ett förslagsanslag på 1 000 kr.
  Behandlas i
 • 10009
  att riksdagen medger att för tiden den 1 juli 1991 -- den 30 juni 1992 reglering av priserna på fisk m.m. jämte vad därmed hänger samman samt användningen av medel får ske enligt de grunder som regeringen har förordat
  Behandlas i
 • 10009
  att riksdagen medger att för tiden den 1 juli 1991 -- den 30 juni 1992 reglering av priserna på fisk m.m. jämte vad därmed hänger samman samt användningen av medel får ske enligt de grunder som regeringen har förordat
  Behandlas i

  Betänkande 1990/91:JoU25
  Utskottets förslag
  delvis bifall
  Kammarens beslut
  = utskottet
 • 10010
  att riksdagen till Täckande av eventuella förluster i anledning av statens vattenfallsverks borgensförbindelser, m.m. för budgetåret 1991/92 anvisar ett förslagsanslag på 1 000 kr.
  Behandlas i

  Betänkande 1990/91:NU38
  Utskottets förslag
  bifall
  Kammarens beslut
  = utskottet
 • 10010
  att riksdagen till Täckande av eventuella förluster i anledning av statens vattenfallsverks borgensförbindelser, m.m. för budgetåret 1991/92 anvisar ett förslagsanslag på 1 000 kr.
  Behandlas i
 • 10011
  att riksdagen till regeringen föreslår till Näringspolitisk myndighet: Förvaltningskostnader för budgetåret 1991/92 anvisar ett förslagsanslag på 186 000 000 kr.
  Behandlas i
 • 10011
  att riksdagen till regeringen föreslår till Näringspolitisk myndighet: Förvaltningskostnader för budgetåret 1991/92 anvisar ett förslagsanslag på 186 000 000 kr.
  Behandlas i

  Betänkande 1990/91:NU35
  Utskottets förslag
  bifall
  Kammarens beslut
  = utskottet
 • 10012
  att riksdagen till Näringspolitisk myndighet: Utredningar och information för budgetåret 1991/92 anvisar ett reservationsanslag på 27 538 000 kr.
  Behandlas i

  Betänkande 1990/91:NU35
  Utskottets förslag
  delvis bifall
  Kammarens beslut
  = utskottet
 • 10012
  att riksdagen till Näringspolitisk myndighet: Utredningar och information för budgetåret 1991/92 anvisar ett reservationsanslag på 27 538 000 kr.
  Behandlas i
 • 10013
  att riksdagen till Särskilda avvecklingskostnader för budgetåret 1991/92 anvisar ett förslagsanslag på 1 000 kr.
  Behandlas i
 • 10013
  att riksdagen till Särskilda avvecklingskostnader för budgetåret 1991/92 anvisar ett förslagsanslag på 1 000 kr.
  Behandlas i

  Betänkande 1990/91:NU35
  Utskottets förslag
  bifall
  Kammarens beslut
  = utskottet
 • 10014
  att riksdagen till Småföretagsutveckling för budgetåret 1991/92 anvisar ett reservationsanslag på 226 630 000 kr.
  Behandlas i

  Betänkande 1990/91:NU35
  Utskottets förslag
  bifall
  Kammarens beslut
  = utskottet
 • 10014
  att riksdagen till Småföretagsutveckling för budgetåret 1991/92 anvisar ett reservationsanslag på 226 630 000 kr.
  Behandlas i
 • 10015
  att riksdagen medger att under budgetåren 1991/92 och 1992/93, utöver under budgetåret 1990/91 ej disponerade medel sammanlagt 12 100 000 kr. får användas för att främja utländska investeringar i Sverige
  Behandlas i
 • 10015
  att riksdagen medger att under budgetåren 1991/92 och 1992/93, utöver under budgetåret 1990/91 ej disponerade medel sammanlagt 12 100 000 kr. får användas för att främja utländska investeringar i Sverige
  Behandlas i

  Betänkande 1990/91:NU35
  Utskottets förslag
  bifall
  Kammarens beslut
  = utskottet
 • 10016
  att riksdagen bemyndigar regeringen att i enlighet med vad föredragande statsrådet förordat, under budgetåret 1991/92, låta staten ta på sig ekonomiska förpliktelser i samband med stöd till teknisk forskning och utvecklingsarbete m.m. som, inberäknat löpande avtal och beslut, innebär åtaganden på högst 366 000 000 kr. under budgetåret 1993/94, högst 298 000 000 kr. under budgetåret 1994/95 och högst 255 000 000 kr. under budgetåret 1994/95
  Behandlas i

  Betänkande 1990/91:NU35
  Utskottets förslag
  bifall
  Kammarens beslut
  = utskottet
 • 10016
  att riksdagen bemyndigar regeringen att i enlighet med vad föredragande statsrådet förordat, under budgetåret 1991/92, låta staten ta på sig ekonomiska förpliktelser i samband med stöd till teknisk forskning och utvecklingsarbete m.m. som, inberäknat löpande avtal och beslut, innebär åtaganden på högst 366 000 000 kr. under budgetåret 1993/94, högst 298 000 000 kr. under budgetåret 1994/95 och högst 255 000 000 kr. under budgetåret 1994/95
  Behandlas i
 • 10017
  att riksdagen till Teknikvetenskapliga forskningsrådet för budgetåret 1991/92 anvisar ett reservationsanslag på 130 468 000 kr.
  Behandlas i
 • 10017
  att riksdagen till Teknikvetenskapliga forskningsrådet för budgetåret 1991/92 anvisar ett reservationsanslag på 130 468 000 kr.
  Behandlas i

  Betänkande 1990/91:NU35
  Utskottets förslag
  bifall
  Kammarens beslut
  = utskottet
 • 10018
  att riksdagen till Europeiskt forsknings- och utvecklingssamarbete för budgetåret 1991/92 anvisar ett reservationsanslag på 126 000 000 kr.
  Behandlas i

  Betänkande 1990/91:NU35
  Utskottets förslag
  bifall
  Kammarens beslut
  = utskottet
 • 10018
  att riksdagen till Europeiskt forsknings- och utvecklingssamarbete för budgetåret 1991/92 anvisar ett reservationsanslag på 126 000 000 kr.
  Behandlas i
 • 10019
  att riksdagen till Statens elektriska inspektion för budgetåret 1991/92 anvisar ett ramanslag på 13 190 000 kr.
  Behandlas i
 • 10019
  att riksdagen till Statens elektriska inspektion för budgetåret 1991/92 anvisar ett ramanslag på 13 190 000 kr.
  Behandlas i

  Betänkande 1990/91:NU35
  Utskottets förslag
  bifall
  Kammarens beslut
  = utskottet
 • 10020
  att riksdagen godkänner inriktning och omfattning av investeringsplan för Vattenfallskoncernen för år 1991
  Behandlas i

  Betänkande 1990/91:NU38
  Utskottets förslag
  bifall
  Kammarens beslut
  = utskottet
 • 10020
  att riksdagen godkänner inriktning och omfattning av investeringsplan för Vattenfallskoncernen för år 1991
  Behandlas i
 • 10021
  att riksdagen under reservationsanslaget Regionala utvecklingsinsatser för budgetåret 1991/92 anvisar 3 500 000 kr. utöver vad som föreslagits i prop. 1991/91:100 bil. 14.
  Behandlas i
 • 10021
  att riksdagen under reservationsanslaget Regionala utvecklingsinsatser för budgetåret 1991/92 anvisar 3 500 000 kr. utöver vad som föreslagits i prop. 1991/91:100 bil. 14.
  Behandlas i

  Betänkande 1990/91:AU13
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  = utskottet
 • 10022
  att riksdagen under ramanslaget Länsstyrelserna m.m. för budgetåret 1991/92 anvisar 8 672 000 kr. utöver vad som har föreslagits i prop. 1990/91:100 bil. 15.
  Behandlas i

  Betänkande 1990/91:BoU14
  Utskottets förslag
  delvis bifall
  Kammarens beslut
  = utskottet
 • 10022
  att riksdagen under ramanslaget Länsstyrelserna m.m. för budgetåret 1991/92 anvisar 8 672 000 kr. utöver vad som har föreslagits i prop. 1990/91:100 bil. 15.
  Behandlas i
 • 20002
  att riksdagen till Prisreglerande åtgärder på fiskets område för budgetåret 1991/92 anvisar ett förslagsanslag på 1 000 kr.
  Behandlas i
 • 20002
  att riksdagen till Prisreglerande åtgärder på fiskets område för budgetåret 1991/92 anvisar ett förslagsanslag på 1 000 kr.
  Behandlas i

  Betänkande 1990/91:JoU25
  Utskottets förslag
  bifall
  Kammarens beslut
  = utskottet
 • 20003
  att riksdagen till Åtgärder för att främja utländska investeringar i Sverige för budgetåret 1991/92 anvisar ett reservationsanslag på 8 600 000 kr.
  Behandlas i

  Betänkande 1990/91:NU35
  Utskottets förslag
  bifall
  Kammarens beslut
  = utskottet
 • 20003
  att riksdagen till Åtgärder för att främja utländska investeringar i Sverige för budgetåret 1991/92 anvisar ett reservationsanslag på 8 600 000 kr.
  Behandlas i
 • 20004
  att riksdagen till Teknisk forskning och utveclking för budgetåret 1990/91 anvisar ett reservationsanslag på 851 157 000 kr.
  Behandlas i
 • 20004
  att riksdagen till Teknisk forskning och utveclking för budgetåret 1990/91 anvisar ett reservationsanslag på 851 157 000 kr.
  Behandlas i

  Betänkande 1990/91:NU35
  Utskottets förslag
  bifall
  Kammarens beslut
  = utskottet
 • 20005
  att riksdagen godkänner finansieringsplan för Vattenfallkoncernen för år 1991
  Behandlas i

  Betänkande 1990/91:NU38
  Utskottets förslag
  bifall
  Kammarens beslut
  = utskottet
 • 20005
  att riksdagen godkänner finansieringsplan för Vattenfallkoncernen för år 1991
  Behandlas i
 • 15.1
  att riksdagen godkänner inriktningen av investeringsplaneringen vid vägverket resp. banverket (avsnitt 5.3.2 och 5.3.3)
  Behandlas i

Följdmotioner (330)

Propositioner och skrivelser

Propositioner är förslag till nya lagar och lagändringar som regeringen lämnar till riksdagen. Regeringen lämnar också skrivelser, som har en mer redogörande karaktär och inte innehåller förslag till riksdagsbeslut.