om invandrings- och flyktingpolitiken

Proposition 1983/84:144

Propositioner och skrivelser

Propositioner är förslag till nya lagar och lagändringar som regeringen lämnar till riksdagen. Regeringen lämnar också skrivelser, som har en mer redogörande karaktär och inte innehåller förslag till riksdagsbeslut.

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma.

Prop.
1983/84:144

Regeringens proposition

1983/84:144

om
invandrings- och flyktingpolitiken;

beslutad
den 22 mars 1984.

Regeringen
förelägger riksdagen vad som har upptagils i bifogade utdrag av
regeringsprotokoll ovannämnda dag för de åtgärder och del ändamål som framgår
av föredragandens hemslällan.


regeringens vägnar OLOF PALME

ANITA
GRADIN

Propositionens
huvudsakliga innehåll

I
proposiiionen redovisas en översyn av gällande riktlinjer för flykting­politiken
och invandringspolitiken i stort. Översynen sker på grundval av betänkanden
från invandrarpolitiska kommittén (A 1980:4) och föranleder en rad ändringar i
utlänningslagen.

De
gmndläggande principerna för vår nuvarande flyktingpolitik

Propositioner och skrivelser

Propositioner är förslag till nya lagar och lagändringar som regeringen lämnar till riksdagen. Regeringen lämnar också skrivelser, som har en mer redogörande karaktär och inte innehåller förslag till riksdagsbeslut.