om ändring i brottsbalken (tjänstefel);

Proposition 1988/89:113

Ärendet är avslutat

Inlämnat av
Moderaterna
Tilldelat
Justitieutskottet

Händelser

Bordläggning
1989-03-17
Inlämning
1989-03-17
Hänvisning
1989-03-20
Motionstid slutar
1989-04-05

Propositioner och skrivelser

Propositioner är förslag till nya lagar och lagändringar som regeringen lämnar till riksdagen. Regeringen lämnar också skrivelser, som har en mer redogörande karaktär och inte innehåller förslag till riksdagsbeslut.

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma.

Regeringens proposition 1988/89:113

om ändring i brottsbalken (tjänstefel);

Prop.

1988/89:113

Regeringen
föreslår riksdagen att anta det förslag som har tagits upp i bifogade utdrag ur
regeringsprotokollet den 16 mars 1989.

På regeringens vägnar Sten Andersson

Laila
Freivalds

Propositionens huvudsakliga innehåll

I
propositionen föreslås en utvidgning av det straffrättsliga tjänsteansvaret för
offentligt anställda. Straffskall kunna utdömas inte endast för gärning­ar som
innefattar felaktig myndighetsutövning utan också för vissa andra oriktiga
handlingar som har nära anknytning till myndighetsutövning.

För
straffansvar skall inte längre krävas att gärningen har medfört för­fång eller
otillbörlig

Förslagspunkter (2)

 • 1
  att riksdagen antar det i propositionen framlagda förslaget till
  Behandlas i

  Betänkande 1988/89:JuU24
  Utskottets förslag
  bifall
  Kammarens beslut
  = utskottet
 • 1
  att riksdagen antar det i propositionen framlagda förslaget till
  Behandlas i

Behandlas i betänkande (1)

Propositioner och skrivelser

Propositioner är förslag till nya lagar och lagändringar som regeringen lämnar till riksdagen. Regeringen lämnar också skrivelser, som har en mer redogörande karaktär och inte innehåller förslag till riksdagsbeslut.