Nytt regelverk om upphandling - del 3

Proposition 2015/16:195

Propositioner och skrivelser

Propositioner är förslag till nya lagar och lagändringar som regeringen lämnar till riksdagen. Regeringen lämnar också skrivelser, som har en mer redogörande karaktär och inte innehåller förslag till riksdagsbeslut.

prop 2015/16 195 d3

Prop. 2015/16:195

Bilaga 1

Innehållsförteckning del 3

Bilaga 1

Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/24/EU

av den 26 februari 2014 om offentlig upphandling

och om upphävande av direktiv 2004/18/EG ....................

3

Bilaga 2

Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/25/EU

av den 26 februari 2014 om upphandling av enheter

som är verksamma på områdena vatten, energi,

transporter och posttjänster och om upphävande av

direktiv 2004/17/EG ......................................................

181

Bilaga 3

Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/23/EU

av den 26 februari 2014 om tilldelning av

koncessioner ..................................................................

313

Bilaga 4

Sammanfattning

Propositioner och skrivelser

Propositioner är förslag till nya lagar och lagändringar som regeringen lämnar till riksdagen. Regeringen lämnar också skrivelser, som har en mer redogörande karaktär och inte innehåller förslag till riksdagsbeslut.